การลงทะเบียน นักศึกษาต้องเข้าใจการลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อนที่จะสอบถามงานบริการ