บริการรับซ่อม ประดิษฐ์เครื่องแก้วเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ

เครื่องแก้วที่แตกหรือหักเล็กๆน้อยสามารถนำมาซ่อมได้

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ home.kku.ac.th/watsua