ในระบบ KKUMIS ในปัจจุบัน กระทำได้แล้วเพื่อความสะดวกรวดเร็ว