การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ในระบบ MIS

จัดซื้อ MIS

การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ในระบบ MIS  เพื่อสะดวกในการจัดซื้อ

จัดจ้าง และควบคุมดูแลในระบบ  ให้สะดวกในการตรวจสอบ ค้นหา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)