หน่วยพัสดุมีหน้าที่จัดหาพัสดุ ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์