ขอเชิญรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ