เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2553  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการเดินสวนสนาม ลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬา โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นประจำทุกปีนั้น            
       ดังนั้น  เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีครูผู้ควบคุม  และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
  1. นางสาวเกษร  ภูมิดี                          ครู  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  2. นางสาวเบญจมาศ  กระตารัตน์          ครู  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  3. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี                       ครูผู้ช่วย โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  4. นักเรียนจำนวน  35  คน 
     ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีบรรยากาศในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรม
ต้อนรับประธานในพิธ๊ และตรวจพลสวนสนาม
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ
บรรยากาศการเดินสวนสนาม
     นอกจากนี้ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ก่อนที่จะเดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ มีกำหนดการแวะชมวัดถ้ำผาปู่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครู-นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมทั้งเปิดประสบการณ์ในการศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนอีกด้วย...

ยิ้มแย้มแจ่มใส เสร็จงานก็สบายใจ สบายกายกันเต็มที่

หลายๆ อิริยบทที่แตกต่างของเด็กๆ กับรอยยิ้มเปี่ยมสุข สนุกสนาน
     กิจกรรมในวันนี้... จึงได้ประสบการณ์ตรงให้กับเด็กๆ ทั้งในหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (การเดินขบวนสวนสนาม) และการทัศนศึกษานอกสถานที่ แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในจังหวัดเลย (วัดถ้ำผาปู่) อีกด้วย...คุ้ม จริงๆ คะ