โครงงานบุคคลสำคัญ

บุคคลตัวอย่างที่น่าสนใจ

                                  ตัวอย่างโครงงานเรื่อง บุคคลสำคัญ 

                                  รายวิชา สังคมศึกษาและศาสนา ๖

                                         ส ๔๓๑๐๒  ส ๔๓๒๐๒

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๒  

รายชื่อสมาชิก  

๑.       น.ส.วิศนีย์  วิบุลย์ศิลป์        เลขที่  ๒๕ 

๒.     น.ส.สรญา  อุดมกิจพิพัฒน์ เลขที่  ๒๙ 

๓.      น.ส.สุธาสินี  รวดเร็ว          เลขที่  ๓๑

  ที่ปรึกษาโครงงาน

นางมาลีพันธุ์ เกิดทองมี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  

 

ชื่อโครงงาน           จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

คณะทำงาน           น.ส.วิศนีย์  วิบุลย์ศิลป์        เลขที่  ๒๕

                           น.ส.สรญา  อุดมกิจพิพัฒน์ เลขที่  ๒๙

                           น.ส.สุธาสินี  รวดเร็ว          เลขที่  ๓๑

 อาจารย์ที่ปรึกษา                  นางมาลีพันธุ์ เกิดทองมี

แนวคิดที่มาและความสำคัญที่ต้องการจะศึกษา

        จากการที่ครั้งหนึ่งผู้จัดทำได้เคยไปเข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่น่าจดจำแก่คนรุ่นหลัง  ก็ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีบ้างพอสมควร

       จากการที่ผู้จัดทำได้ไปร่วมงานในครั้งนั้นทำให้เกิดความรู้และสนใจในประวัติของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีทำให้เกิดแรงกระตุ้นให้ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าถึงประวัติและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

 หลักการทฤษฎี

 1. คณะผู้จัดทำประชุมเพื่อวางแผนการทำโครงงาน

2. ลงมติเลือกเรื่องที่ทุกคนสนใจที่สุด

3. จัดการแบ่งงานตามหน้าที่และความเหมาะสม

4. ลงมือปฏิบัติงาน

                4.1 นางสาวสุธาสินีรับหน้าที่ สืบค้นข้อมูลต่างๆ และนำมาเรียบเรียง

                4.2 นางสาววิศนีย์รับหน้าที่ พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ 1

                4.3 นางสาวสรญารับหน้าที่ พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ 2

5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

6. ทำการนำเสนอต่อคุณครูที่ปรึกษา

  

จุดมุ่งหมายของการสำรวจ/รวบรวมข้อมูล

 1. ศึกษาประวัติของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

2. ศึกษาผลงานของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

สมมุติฐานที่กำหนด

        สามารถนำหลักการประพฤติปฏิบัติของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้

วิธีดำเนินการสำรวจ/รวบรวมข้อมูล

1. คณะผู้จัดทำประชุมเพื่อวางแผนการทำโครงงาน

2. ลงมติเลือกเรื่องที่ทุกคนสนใจที่สุด

3. จัดการแบ่งงานตามหน้าที่และความเหมาะสม

4. ลงมือปฏิบัติงาน

                4.1 นางสาวสุธาสินีรับหน้าที่ สืบค้นข้อมูลต่างๆ และนำมาเรียบเรียง

                4.2 นางสาววิศนีย์รับหน้าที่ พิมพ์และตรวจสอบความถูกต้อง

                4.3 นางสาวสรญารับหน้าที่ พิมพ์และตรวจสอบความถูกต้อง

5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

6. ทำการนำเสนอต่อคุณครูที่ปรึกษา

 

งบประมาณที่ใช้ในการสำรวจ/รวบรวมข้อมูล

 - ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสำรวจ/รวบรวมข้อมูล

 

ประโยชน์ที่จะได้รับหรือผลจาการศึกษา

1. สามารถนำหลักการประพฤติปฏิบัติของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีมาปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. เกิดความรู้สึกรักชาติ  และรู้จักเสียสละต่อชาติบ้านเมือง

3. ทราบถึงประวัติของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      คณะผู้จัดทำสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามสมมุติฐานที่คาดการณ์ไว้ในข้างต้นได้

  

แหล่งข้อมูลความรู้

        เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี นามเดิมของท่านคือ เจิม แสงชูโต เกิดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2394 เป็นบุตรของพระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง แสง-ชูโต) กับคุณเดิม บุนนาค มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 11 คน ถึงแก่กรรมเสียแต่เล็ก 7คน เหลือแต่นายจัน แสง-ชูโต ผู้เป็นพี่คนที่ 3 ได้เป็นพระยาสุนทรสงคราม ผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรี กับน้องหญิงอีก 2 คน คือคุณสังวาลย์ และคุณหญิง (แสง-ชูโต)

ผลงานและเหตุการณ์สำคัญ

         ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมมหาดเล็กรักษาพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรก ท่านได้รับการบรรจุเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เป็นคนแรก มีหน้าที่อารักขาพระเจ้าแผ่นดิน ขณะออกต้อนรับชาวต่างชาติ และออกขุนนาง ต่อมาท่านได้เลื่อนตำแหน่งจนกระทั่งได้รับตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ.2426 ได้ปราบโจรผู้ร้ายซึ่งก่อคดีอุกฉกรรจ์ชุกชุมที่เมืองสุพรรณบุรี ได้สำเร็จในเวลาอันสั้น พ.ศ. 2428 และพ.ศ.2430เป็นแม่ทัพไปปราบฮ่อ ณ หัวเมืองลาว และได้คิดค้นการ ผลิตลูกระเบิด ขึ้นใช้ในการรบ พ.ศ.2431 ปราบโจรผู้ร้ายที่หัวเมืองตะวันออก พ.ศ.2445เป็นแม่ทัพไปปราบเงี้ยวซึ่งก่อการจลาจล ในหัวเมืองฝ่ายเหนือ

         ผลงานของท่านที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดคือ ท่านเป็นผู้นำเอาไฟฟ้ามาใช้ในเมืองไทยเป็นคนแรก เมื่อ พ.ศ. 2427 ตั้งแต่ยังมีตำแหน่งเป็นหมื่นไวยวรนารถ โดยท่านได้นำมาจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จึงได้มีไฟฟ้าใช้กันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ประวัติรับราชการ

มหาดเล็กหลวง ในรัชกาลที่ 4 ในตำแหน่งมหาดเล็กวิเศษ สังกัดขึ้นอยู่เวรฤทธิ์ ทหารมหาดเล็ก ในรัชกาลที่ 5 ยศนายร้อยตรี

พ.ศ.2416 นายร้อยโท และต่อมาเลื่อนขึ้นเป็นนายร้อยเอก

พ.ศ.2423 ผู้บังคับการกรมทหารหน้า และเป็นนายพันเอก

พ.ศ.2430 ผู้บัญชาการกรมยุทธภัณฑ์

พ.ศ.2431 นายพลตรี

พ.ศ.2433-2435 ผู้บัญชาการกรมทหารบก

พ.ศ.2437 เสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชการ

พ.ศ.2439 เป็นเจ้าพระยา

พ.ศ.2441 นายพลโท

พ.ศ.2468 จอมพล ในรัชกาลที่ 6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาเรื่อง ศาสนศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#คนดีที่ควรยกย่อง

หมายเลขบันทึก: 365487, เขียน: 10 Jun 2010 @ 13:24 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)