**9 มหัศจรรย์**

ถ้าเราสามารถนำไปใช้อย่างถูกวิธี ความมหัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นแน่นอน

 มหัศจรรย์ 1
          สารเร่ง พด.1 คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยหมักในช่วงระยะเวลาอันสั้น ประกอกด้วย เชื้อแบคทีเรีย แอคติโน มัยซีส และเชื้อรา

 มหัศจรรย์ 2
           สารเร่ง พด.2 คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชและสัตว์ที่สดหรืออวบน้ำ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน จะได้ของเหลวที่ประกอบด้วยกรดอินทรีย์และฮอร์โมน สามารถนำไปใข้ในรูปปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เหมาะสำหรับพืชผักและไม้ผล

มหัศจรรย์ 3
           สารเร่ง พด.3 คือ กลุ่มุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูกับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืชในดินโดยมีความสามารถในการป้องกัน หรือยับยั้งการเจริญของเชื้อที่ทำให้เกิดโรครากหรือโคนเน่า และเปลี่ยนสภาพธาตุอาหารพืชให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ ประกอบด้วย เชื้อไตรโคเดอร์มา และบาซิลลัส

มหัศจรรย์ 4
          พด.4 คือ สารปรับปรุงบำรุงดินที่ได้จาการผสมวัสดุธรรมชาติเช่น ยิปซั่ม หินฟอสเฟต ปูนมาร์ล เปลือกกุ้ง เปลือกปู เป็นต้น นำมาใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักธาตุอาหารพืช หรือยึดอายุของปุ๋ยและใช้ไนตีนได้นานยิ่งขึ้น

มหัศจรรย์ 5
          เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพ การหมักและย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากสัตว์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อผลิตสารสำหรับกำจัดวัชพืช

มหัศจรรย์ 6
          เป็นเชื้อจุลินทรีย์มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพ การหมักและย่อยสลายวัสุดเหลือใช้จากเศษอาหาร ใน สภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำสำหรับบำบัดน้ำเสีย

มหัศจรรย์ 7
          เป็นเชื้อจุลินทรีย์มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายวัสุดเหลือใช้จากพืชสมุนไพรใน สภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อผลิตสารป้องกันศัตรูพืช

มหัศจรรย์ 8
          พืชปุ๋ยสด คือ พืชที่ปลูกเพื่อไถหรือสับกลบลงไปในดิน แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้จุลินทรีย์ในดินย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยสำหรับพืช พืชปุ๋ยสดมีหลายชนิดสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และลักษณะการใช้ที่ดินเช่น ที่ลุ่ม ที่ดอน พื้นที่ดินเค็ม หรือพื้นที่สวนไม้ผล สวนผัก

มหัศจรรย์ 9
          หญ้าแฝก คือ หญ้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้นำมาใช้ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟูทรัพยากรดิน และรักษาสภาพแวดล้อม เนื่องจากมีการเจริญเติบโตเป็นกอเบียดกันแน่น มีระบบรากยาวหยั่งลึกลงไปในดิน เหมือนม่านหรือกำแพงใต้ดิน ไม่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดจึงไม่แพร่ขยายเหมือนวัชพืช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำความเห็น (0)