แนะนำเว็บไซต์อ่านหนังสือฟรี
           www.jhpress.org และ www.nap.edu มี pdf file ของหนังสือดีๆ ให้ download ฟรีแก่ผู้อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา    ส่วนใหญ่เป็นหนังสือทางวิทยาศาสตร์
วิจารณ์ พานิช
๙ กย. ๔๘