สรุปผลการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเดือนเพฤษภาคม 2553

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

๑.รายงานสถานะทางการเงินของกองทุน

   ๑.๑ ยอดเงินคงเหลือกองทุนในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ เงิน ๓,๒๐๐,๒๙๓.๘๕ บาท

   ๑.๒ เบิกจ่ายโครงการชุมชนรักษ์สุขภาพชุมชนเสาสัญญาณ ๑๔,๔๔๐ บาท

   ๑.๓ เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเครื่องดิ่มและเอกสารการประชุม ๗,๐๐๐ บาท

   ๑.๔ เบิกจ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ๑๑๗,๗๐๐ บาท

          รวมจ่ายทั้งสิ้น  ๑๓๙,๑๔๐ บาท

   ๑.๕ รับเงินคืนกองทุน(จ่ายเหลือตามโครงการ)   ๓,๐๕๔ บาท

         ยอดเงินกองทุนคนเหลือ ๓,๐๖๔,๒๐๗.๘๕ บาท

๒.อนุมัติโครงการ

   ๒.๑ อนุมัติโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกศูนย์แพทย์ชุมชน ของศูนย์แพทย์ชุมชน อำเภอสุไหงโก-ลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีที่มีอายุ ๓๐ ปีขึ้นไปมีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก สามารถตรวจหามะเร็งเต้านมได้ด้วยตนเองและสตรีที่มีอายุตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไปได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อป้องกันตนเองจากมะเร็งปากมดลูกในระยะที่ลุกลามได้ และลดอันตรายจากการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เป้าหมายกลุ่มสตรี อายุ ๓๐ ปีขึ้นไปใน ๙ ชุมชนของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน ๔๕๐ คน งบประมาณ ๔๗,๕๐๐ บาท

  ๒.๒ อนุมัติโครงการเสริมทักษะสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ของชมรมสร้างเสริมสุขภาพสวนรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำออกกำลังกายและสมาชิกชมรมมีความรู้ด้านการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ถูกต้อง สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการออกกำลังกาย โดยมีเป้าหมายจัดการอบรมให้สมาชิกและผู้สนใจจำนวน ๕ วัน ผู้เข้้ารับการอบรม ๕๐ คน งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท

   ๒.๓ อนุมัติโครงการออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก็กขั้นสูง ของชมรมไทเก็กอำเภอสุไหงโก-ลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้สมาชิกรู้จักวิธีออกกำลังกายด้วยวิธีไมเก็กในขั้นที่สูงขึ้น เพื่อสุขภาพของร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายจัดการอบรมให้สมาชิกและผู้สนใจ ๙๐ คน ระยะเวลาอบรม ๑๕ วัน งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกความเห็น (0)