e-learning กับ WBI ต่างกันอย่างไร : ข้อแตกต่างของ e-learning กับ WBI นั้นคือ WBI เป็นต้นกำเนิดของ e-learning, WBI พัฒนาขึ้นมากลายเป็น e-learning 

WBI แตกต่างจาก CAI คือ WBI ใช้รูปแบบการติดต่อแบบ 2 ทาง ที่ใช้งานผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
CAI มักเป็นการเรียนแบบที่ไม่ใช้เครือข่าย (Network) ต่างคนต่างเรียนเน้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Stand alone) ในขณะที่ WBI มักไม่ใช้อยู่คนเดียว จะมีการใช้เทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตหรือใช้เว็บเป็นส่วนสำคัญ ดังนั้นถ้าเป็น CAI ก็จะเป็นการเรียนแบบออฟไลน์ ส่วน WBI จะเป็นการเรียนแบบออนไลน์