ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนในวันที่ 28 มิถุนายน 4549

-การสร้าง space จาก MSN เพื่อที่จะสร้างเว็บของตัวเอง และบันทึกอะไรก็ได้ลงใน space 

-การ ดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ จากเว็บ thaiware.com แตในวันนั้นโหลดโปรมแกรม MSN messenger เพื่อสร้าง space เป็นของตัวเอง

-การไปอ่านหนังสือที่น่าอ่านที่อาจารย์แนะนำ แบ่งกลุ่มกันอ่าน กลุ่มละประมาณ 3 คน อ่านแล้วสรุปและแสดงความคิดเห็นแล้วนำเข้า space แล้วอาจารย์จะเข้าไปอ่าน

-IP Address คือ หมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบ
อินเตอร์เนต และการหา IP Address จากการใช้คำสั่งcmd (Command Dos) - IPconfig