การศึกษาทางไกล

E-learning การศึกษาทางไกล
“ อันอำนาจใดใดในโลกนี้ ไม่เป็นมีเปรียบปานการศึกษา
สร้างคนหาค่ามิได้ในโลกา ขึ้นจากผู้ที่หาค่าไม่มี ”

(ม.ล.ปิ่น มาลากุล ประพันธ์)

ระบบการสื่อสารในการศึกษาทางไกล
ระบบการสื่อสารที่ใช้ในการสอนทางไกลแบ่งได้เป็น 2 ระบบ ได้แก่
1. ระบบการสื่อสารทางเดียว แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.1 การใช้วิทยุและโทรทัศน์
1.2 การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
2. ระบบการสื่อสารสองทาง
2.1 การประชุมทางไกล
2.2 ห้องเรียนเสมือน เป็นการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน

การศึกษาทางไกลแบบการสื่อสารสองทาง
การศึกษาทางไกลในลักษณะนี้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. การประชุมทางไกล ใช้เครือข่ายโทรคมนาคม
2. ห้องเรียนเสมือน ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ลักษณะการเชื่อมต่อในการสื่อสาร
จะมีการเชื่อมต่อการสื่อสารใน 2 ลักษณะ คือ
1. แบบจุดต่อจุด เป็นการสอนโดยการเชื่อมต่อระหว่างจุดผู้สอนไปยังจุดผู้เรียนนั่งรวมกันอยู่ภายในห้องเดียวกัน
2. แบบจุดต่อหลายจุด เป็นการสอนโดยการเชื่อมต่อระหว่างจุดผู้สอนไปยังจุดผู้เรียนนั่งรวมกันหลายจุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E-learningความเห็น (0)