สาระ อัตตารีค(ศาสนประวัติ)

hunnnoi
วิชาอัตตารีค(ศาสนประวัติ)

สาระการเรียนรู้ อัตตารีค

มาตรฐาน  1       เข้าใจประวัติ  ความเป็นมา  ความสำคัญของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิสลาม  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ และเกิดความตระหนักในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ระดับชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ป. 1

1. บอกความหมายและความแตกต่างของ “นบี” และ “รสูล”

2.  บอกประวัติของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ   อะลัยฮิวะสัลลัม โดยสังเขป

3.  ชื่นชมและนำแบบอย่างการปฏิบัติตนของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม    มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

1.  ความหมาย“นบี” และ “รสูล”

2.  ประวัติของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ    อะลัยฮิวะสัลลัม โดยสังเขป

- วงศ์ตระกูล  (บิดา มารดา ลุง ปู่)

- การกำเนิด

- การสิ้นชีวิตของบิดามารดา

- นบีในการดูแลของปู่และลุง

- ภรรยาและบุตรของนบี

- การได้รับแต่งตั้งเป็นรสูล

- การอพยพของนบี

- การสิ้นชีวิตของนบี

ป. 2

1.  บอกประวัติของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ   อะลัยฮิวะสัลลัม ในวัยเยาว์

2.  บอกความสำคัญของการเรียนรู้ประวัติของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

3.  บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตในวัยเยาว์ของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

4.  ชื่นชมและนำแบบอย่างการปฏิบัติตนของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม    มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

1.  ประวัติของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในวัยเยาว์

- วงศ์ตระกูล

- การกำเนิดและเหตุการณ์ในปีที่กำเนิด

- การใช้ชีวิตอยู่กับแม่นม

- การใช้ชีวิตในการดูแลของปู่และลุง

2.  ความสำคัญของการเรียนรู้ประวัติของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

3.  แบบอย่างการดำเนินชีวิตในวัยเยาว์ของ นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

-การอ่อนน้อมถ่อมตน  การพูดจา การศึกษา ความชื่อสัตย์ ความอดทน ความเฉลียวฉลาด

ป. 3

1.  สรุปประวัติของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ   อะลัยฮิวะสัลลัม  ตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรสูล

2.  อธิบายประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

3.  ชื่นชมและนำแบบอย่างการปฏิบัติตนของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

1.  ประวัติของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรสูล

- การทำการค้าของนบี

- การแต่งงานของนบี

- ภรรยาของนบี

- การซ่อมแซมกะอฺบะฮฺ

- การได้รับวะหฺยุ

2.  ประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติของ    นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

3.  คุณลักษณะและจริยวัตรของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

- ความชื่อสัตย์ ความอดทน

- ความเฉลียวฉลาด

- อะมานะฮฺ

- การสร้างความสมานฉันท์

ป. 4

1.  สรุปประวัติของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ   อะลัยฮิวะสัลลัม  ตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นรสูลจนกระทั่งเสียชีวิต

2.  ชื่นชมและนำแบบอย่างการปฏิบัติตนของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม    มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

1.  ประวัติของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นรสูลจนกระทั่งเสียชีวิต

- การเผยแผ่อิสลามระยะแรก

- การต่อต้านของผู้ปฎิเสธ

- เหตุการณ์อิสรออฺ-มิอฺรอจญฺ

- การอพยพไปอบีสสิเนีย

- การอพยพสู่นครมะดีนะฮฺ

- การปกครองนครมะดีนะฮฺ

- เหตุสำคัญในปีฮิจญ์เราะฮฺต่าง ๆ

- สงครามในสมัยนบี

- การทำสนธิสัญญา

- การประกอบพิธีหัจญ์

- การพิชิตนครมักกะฮฺ

- การสิ้นชีวิตของนบี

2. คุณลักษณะและ จริยวัตรของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เช่น

- ภาวะผู้นำ

- ความกล้าหาญ

- ความซอบัร

- การช่วยเหลือครอบครัวและพึ่งพาตัวเอง

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

- ความเสียสละ

- การสร้างความสมานฉันท์

- การให้อภัยและโอบอ้อมอารี

ป. 5

1.  บอกเหตุการณ์สำคัญในสมัยนบีอาดัม

2.  อธิบายประวัติ และความสำคัญของ บรรดาอุลุลอัซมี

3.  ชื่นชมและนำแบบอย่างการปฏิบัติตนของอุลุลอัซมี มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

1. เหตุการณ์สำคัญในสมัยนบีอาดัม

2.  ประวัติ และความสำคัญของ บรรดาอุลุลอัซมี

- นบีนูฮฺ

- นบีอิบรอฮีม

- นบีมูซา

- นบีอีซา

- นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

2.  คุณลักษณะและจริยวัตรของบรรดา        อุลุลอัซมี เช่น

- ความอดทน

- ความกล้าหาญ

- ความเสียสละ

- ความมีปฏิภาณไหวพริบ

- ภาวะผู้นำ

 

ป. 6

1.  อธิบายประวัติและความสำคัญของ   เคาะลีฟะฮฺทั้งสี่โดยสังเขป

2.  นำคุณลักษณะและแบบอย่างของ      เคาะลีฟะฮฺทั้งสี่มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

3.  ชื่นชมและนำแบบอย่างการปฏิบัติตนของเคาะลีฟะฮฺทั้งสี่มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

1.  ประวัติและความสำคัญของเคาะลีฟะฮฺทั้งสี่

- อบูบักรฺอัศ-ศิดดีก

- อุมัรฺอิบนุค็อฏฏ็อบ

- อุษมานอิบนุอัฟฟาน

- อะลีอิบนุอบีฏอลิบ

2.  คุณลักษณะและแบบอย่างของเคาะลีฟะฮฺทั้งสี่ เช่น

-  ความกล้าหาญ

-  ความเชื่อมั่นและความซื่อสัตย์

-  ความเสียสละ ใจบุญ

-  ความฉลาด

-  ความใฝ่รู้

-  ภาวะผู้นำ

                 ฯลฯ

ม. 1

1.  อธิบายประวัติศาสตร์ในสมัยของ       นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

2.  สรุปข้อคิดที่ได้จากประวัติศาสตร์ในสมัยของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มาประยุกต์ใช้กับสถานณ์การในชีวิตประจำวัน

3.  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามจริยวัตรของ นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

1.  ประวัติศาสตร์และข้อคิดทางประวัติศาสตร์ในสมัยของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

       -  สภาพทางสังคมอาหรับก่อนที่นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้รับการแต่งตั้งเป็นรสูล

      -  การเผยแผ่ศาสนาของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ที่นครมักกะฮฺ

-  การอพยพ

-  การทำสงคราม

-  การทำสนธิสัญญา

-  การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ

-  การปกครองนครมดีนะฮฺ

-  การพิชิตนครมักกะฮฺ

-  เหตุการณ์ช่วงที่นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สิ้นชีวิต

2.  การปฏิบัติตามจริยวัตรของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เช่น

-  ภาวะผู้นำผู้ตาม

-  ความสมานฉันท์

-  ความอดทน

-  การให้อภัย

ม. 2

1.  อธิบายประวัติและความสำคัญของ   เคาะลีฟะฮฺทั้งสี่ และเศาะหาบะฮฺคนสำคัญ

2.  สรุปข้อคิดที่ได้จากประวัติศาสตร์ในสมัยของเคาะลีฟะฮฺทั้งสี่และเศาะหาบะฮฺคนสำคัญ มาประยุกต์ใช้กับสถานณ์การในชีวิตประจำวัน

3. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามแบบอย่างของของเคาะลีฟะฮฺทั้งสี่และเศาะหาบะฮฺคนสำคัญ

 

1.  ประวัติความสำคัญและข้อคิดทางประวัติของเคาะลีฟะฮฺทั้งสี่และเศาะหาบะฮฺคนสำคัญ

-  อบูบักรฺอัศ-ศิดดีก

-  อุมัรฺอิบนุค็อฏฏ็อบ

-  อุษมานอิบนุอัฟฟาน

-  อะลีอิบนุอบีฏอลิบ

-  ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ

-  ท่านหญิงอาอีชะฮฺ

-  ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ

-  บิลาล

-  ฮัมซะฮฺ

-  เคาะลิดบินวาลีด

-  อบูซัรฺ

2.  แบบอย่างของเคาะลีฟะฮฺทั้งสี่และ      เศาะหาบะฮฺคนสำคัญ เช่น

-  ความกล้าหาญ

-  ความเชื่อมั่นและความซื่อสัตย์

-  ความเสียสละ ใจบุญ

-  ความฉลาด

-  ความใฝ่รู้

-  ภาวะผู้นำ  ผู้ตาม

-  ความเป็นกุลสตรี

             ฯลฯ

ม. 3

  1. อธิบายประวัติ และความสำคัญของบรรดารสูลที่ปรากฏในอัล-กุรฺอาน

2.  สรุปข้อคิดที่ได้จากประวัติศาสตร์ในสมัยของบรรดารสูลที่ปรากฏในอัล-กุรฺอาน มาประยุกต์ใช้กับสถานณ์การในชีวิตประจำวัน

3.  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามจริยวัตรของบรรดารสูลที่ปรากฏในอัล-กุรฺอาน

 

1.  ประวัติศาสตร์ และความสำคัญของบรรดารสูลที่ปรากฏในอัล-กุรฺอาน

2.  ข้อคิดจากประวัติของบรรดารสูลที่ปรากฏในอัล-กุรฺอาน

 -  นบีอาดัม  นบีอิดรีส นบีนูฮฺ นบีฮูด นบีลูฏ นบีศอลีหฺ  นบีอิลยาส นบีซะการียา  นบีอัยยูบ นบียูนุส นบียะฮฺยา  นบีอัลยาซาอฺ นบีชูอัยบฺ  นบีอิบรอฮีม นบีอิสหาก  นบียะอฺกูบ นบียูสุฟ นบีดาวูด นบีสุลัยมาน  นบีอิสมาอีล  นบีซุลกิฟลี นบีมูซา นบีฮารูน นบีอีซา นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ม. 4-6

1.  วิเคราะห์และเปรียบเทียบกลุ่มชนในอดีตที่ปรากฏในอัล-กุรฺอานความผิดพลาด ความสำเร็จจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามประวัติศาสตร์

2.  วิเคราะห์ เปรียบเทียบสังคมยุคก่อนและหลังการเผยแผ่ศาสนาอิสลามของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และการพัฒนาความศรัทธาของประชาชาติอิสลามในสมัยของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

3.  นำข้อคิดที่ได้จากเรื่องราวของกลุ่มชน ในอดีตมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

4.   ตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติตาม จริยวัตรของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเศาะหาบะฮฺ

1.  วิเคราะห์และเปรียบเทียบกลุ่มชนในอดีตที่ปรากฏในอัล-กุรฺอาน ความผิดพลาด ความสำเร็จจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามประวัติศาสตร์

-  กลุ่มชนนบีนูฮฺ

-  กลุ่มชนอาต

-  กลุ่มซามูต

-  กลุ่มมัดยัน

-  อะฮฺลุลกะฮฺฟิ

-  กลุ่มชนบนีอิสรออีล

-  ชาวอียิปต์โบราณ

-  กอรูน

-  ฮามาน

-  ฟิรฺเอานฺ

2.  เปรียบเทียบสังคมยุคก่อนและหลังการ  เผยแผ่ศาสนาอิสลาม และการพัฒนาความศรัทธาของประชาชาติอิสลามในสมัยของ  นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

-  ยุคญาฮิลียะฮฺ

-  ยุคนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ม. 4-6

1.  อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบการจัดระบบการปกครองสมัยเคาะลีฟะฮฺทั้งสี่

2.  เปรียบเทียบความเจริญรุ่งเรือง การล่มสลาย การแผ่ขยายของอาณาจักรอิสลาม   ในแต่ละยุคสมัย

3.  นำข้อคิดที่ได้จากประวัติของเคาะลีฟะฮฺทั้งสี่และประวัติศาสตร์อาณาจักรอิสลามยุคสมัยที่กำหนดมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

1.  การปกครองสมัยเคาะลีฟะฮฺของ

อบูบักรฺอัศ-ศิดดีก  อุมัรฺอิบนุค็อฏฏ็อบ

อุษมานอิบนุอัฟฟาน อะลีอิบนุอบีฏอลิบ

  -  ด้านการเมืองการปกครอง

  -  ด้านสังคม การศึกษา

  -  ด้านเศรษฐกิจ

2.  ประวัติศาสตร์อาณาจักรอิสลามยุคสมัยต่างๆ

-  ราชวงศ์อุมัยยะฮฺ

-  ราชวงศ์อับบาซียะฮฺ

-  อาณาจักรอิสลามในเอ็นดาลูเซีย

-  ราชวงศ์อุษมานียะฮฺ

ม. 4-6

1.  วิเคราะห์สถานการณ์โลกมุสลิม           ในยุคปัจจุบัน

2.  อภิปราย วิเคราะห์มรดกทางวิชาการ  และวิถีอิสลามในแต่ละยุคสมัย

3.  สามารถนำสถานการณ์ในอดีตและมรดกทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

4.  ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวิชาการและวิถีอิสลาม

 

1.  สถานการณ์โลกมุสลิมในยุคปัจจุบัน

2.   นักปรัชญาและนักฟื้นฟูอิสลาม

มรดกทางวิชาการ และวิถีอิสลามในแต่ละยุคสมัย เช่น

      -  อิมามอบูหะนีฟะฮฺ

      -  อิมามมาลิก

      -  อิมามอัชชาฟีอีย์

      -  อิมามอะหฺมัด อิบนุ ฮัมบัล

      -  อิบนุสีนา

      -  อิบนุค็อลดูน

      -  อิบนุรุชดี

      -  อับดุลลอฮฺอับดุลวาฮาบ

      -  ฮาซันอัลบันนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อิสลามศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตรอิสลามศึกษา ปี 51#วิชาตารีค

หมายเลขบันทึก: 363403, เขียน: 03 Jun 2010 @ 10:14 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 23:15 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)