สังกะสี (Zinc) กับภาวะความดันโลหิตสูง  โดย รศ.สกุลรัตน์  อุษณาวรงค์  อ่านบทความ