กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับใบเกียรติบัตรรับรองประจำปี 2549

เมื่อวันที่  29-30มิย. 49 ทางสถาบันได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์การประหยัดพลังงาน  มีการแจกรางวัลให้หน่วยต่างๆที่ได้คิดกิจกรรมดีๆ ที่ได้รางวัลดังนี้ค่ะ  หน่วยงานที่ได้รางวัลคงนำเสนอในblogของหน่วยงานค่ะ  ดิฉันขอแจ้งเพื่อผู้ที่ไม่มีโอกาศร่วมงานจะได้ทราบค่ะ  ขอแสดงความยินดีต่อทุกๆหน่วยงานค่ะ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับเกียรติบัตร

1. Morning Talk สมาธิกับการเริ่มต้นทำงาน    OR

   

2. การสอนผู้ป่วยนอกเป็นกลุ่มเรื่อง "การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด"     OR

ชื่อกิจกรรม        การสอนผู้ป่วยนอกเป็นกลุ่มเรื่องการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

ชื่อหน่วยงาน      ห้องผ่าตัด

กลุ่มเป้าหมาย    ผู้ป่วยนอกโรคเกี่ยวกับเอ็นข้อมือ,มือ,โรคระบบทางเดินปัสสาวะ,ต่อมน้ำเหลืองโต

แนวความคิด       (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ)

     กิจกรรมการให้ความรู้และการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัด เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานบริการการพยาบาลผ่าตัด  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัดถูกต้องและลดความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด  เดิมกิจกรรมดังกล่าวพยาบาลห้องผ่าตัดจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนก่อน-หลังผ่าตัด  โดยการพูดคุยให้คำแนะนำและแจกเอกสารการปฏิบัติตนก่อน-หลังผ่าตัดแก่ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล  ในกรณีที่มาผ่าตัดผู้ป่วยนอกซึ่งเป็นโรคเดียวกันมาผ่าตัดวันเดียวกัน  เมื่อผู้ป่วยรายแรกผ่าตัดรายต่อไปจะนั่งรอด้านนอกห้องผ่าตัดใช้เวลาเพื่อผ่าตัดประมาณ 20 นาที ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวงานห้องผ่าตัดจึงคิดกระบวนการให้ความรู้กับผู้ป่วยใหม่  โดยใช้กิจกรรมการสอนผู้ป่วยนอกเป็นรายกลุ่มเรื่องการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด  

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคที่เป็นสาเหตุ  การรักษาและฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดที่ถูกต้อง  เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ
 2. ลดความวิตกกังวลและความเครียดขณะรอคอย เนื่องจากผู้ป่วยมีกิจกรรมที่ต้องทำตลอดจนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วยด้วยกัน
 3. เพื่อให้ผู้ป่วยพึงพอใจและประทับใจคุณภาพบริการผ่าตัด

การดำเนินงาน

 1. ผู้ป่วยนอกที่นัดมาผ่าตัดด้วยโรคเดียวกันกลุ่มละ 1-4 คน
 2. พยาบาลให้ความรู้โดยใช้สื่อสอนเป็นภาพพลิกเกี่ยวกับโรค, สาเหตุการรักษา  การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเพื่อฟื้นฟูสภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
 3. ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบความรู้และแบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่ได้   นับแต่ดำเนินการมาตั้งแต่ มกราคม - มิถุนายน  2549 ปรากฏผลดังนี้

 1. จำนวนผู้ป่วยนอกที่ได้รับการสอนเป็นกลุ่มรวม 68 คน
 2. ผู้ป่วยนอกมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากให้ความรู้คิดเป็น 98%
 3. ผู้ป่วยนอกมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการห้องผ่าตัดในเกณฑ์ดีมากคิดเป็น 94%

 

3. การใช้ดนตรีบำบัดกับผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดหรือนอนไม่หลับ     ตึก 3/5

ชื่อกิจกรรม         การใช้ดนตรีบำบัดกับผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดหรือนอนไม่หลับ  

ชื่อหน่วยงาน        ตึก 3/5  

กลุ่มเป้าหมาย   ผู้ป่วย , ญาติผู้ป่วย บุคคลทั่วไป 

แนวความคิด (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ)

     ความเจ็บปวดเป็นปัญหาสำคัญที่พบในผู้ป่วยมะเร็งหลังผ่าตัด   อาจพบได้ทุกอวัยวะในร่างกาย  ที่กระทบต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

     ทางด้านร่างกาย  ทำให้กล้ามเนื้อมีความตึงตัว  ร่างกายเมื่อยล้า  นอนไม่หลับ  ผู้ป่วยจะพยายามหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวบริเวณที่เจ็บปวด  เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา คือ กล้ามเนื้ออ่อนแรง  แผลกดทับ  ท้องผูก

     ทางด้านจิตใจ  เกิดความไม่สุขสบาย  รู้สึกทุกข์ทรมาน     

     การใช้ดนตรีบำบัด  เพื่อให้ได้รับความสุขสบายและการผ่านคลายอารมณ์ให้นอนหลับ  สร้างจิตนาการ  ลดความปวดและคลายความว้าเหว่     หลักการปฏิบัติ  โดยใช้เทปคลายเครียดด้วยตนเองใช้เวลาเพียง 10 นาที  ในผู้ป่วยหลังจากได้รับยาแก้ปวด  โดยระดับความรุนแรงอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง

 • มีความต้องการใช้เทปคลายความเครียด
 • จิตใจไม่สงบ  สับสน  วุ่นวาย
 • นอนไม่หลับโดยหาสาเหตุไม่ได้

 

 4. เข็มขัดพยุงลุกเดิน     ตึก 3/5

 

ชื่อกิจกรรม         เข็มขัดพยุงลุกเดิน

ชื่อหน่วยงาน        ตึก 3/5

กลุ่มเป้าหมาย      ผู้ป่วย

แนวความคิด (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ)

      ในการปฏิบัติการพยาบาลพบผู้ป่วยทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า  หรือบาดเจ็บของขาข้างใดข้างหนึ่ง  ผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยนอนบนเตียงนานๆ   กล้ามเนื้อขาไม่ค่อยแข็งแรงขาดความมั่นใจในการยืนเดิน  การใช้เข็มขัดรัดเอวให้ผู้ดูแลช่วยพยุงลุกเดินช่วยเหลือตัวเอง  หรือเดินออกกำลังกายก็สามารถป้องกันอุบัติเหตุ  สร้างความมั่นใจในการลุกเดินเกิดความใกล้ชิดและประทับใจระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

 

5. พัฒนาสื่อการสอนมารดาก่อนคลอด     ANC

ชื่อกิจกรรม         พัฒนาสื่อการสอน  การปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์ 

ชื่อหน่วยงาน        ห้องฝากครรภ์  

กลุ่มเป้าหมาย    หญิงตั้งครรภ์  สามีและครอบครัว  

แนวความคิด (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ)            

     ความรู้เรื่องการดูแลตนเองในระหว่างตั้งครรภ์มีความสำคัญและจำเป็นมากในการปฏิบัติตนของมารดาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้และส่งผลให้มีการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพทั้งมารดาและทารก  เนื่องจากมีความหลากหลายของข้อปฏิบัติที่มีการเน้นทางด้านเนื้อหาที่แตกต่างกัน  งานฝากครรภ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำสื่อดังกล่าว  จึงได้มีการจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ  ดังนี้

 1. VDO เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์สามารถฝึกกำลังกายและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
 2. Power  point  เพื่อให้จูงใจผู้เรียน

 

6. แผ่นพับการสอนมารดาหลังหลอด     ตึกหลังคลอด

ชื่อกิจกรรม         แผ่นพับสื่อการสอน  การดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดและทารก 

ชื่อหน่วยงาน        ตึกหลังคลอด  

กลุ่มเป้าหมาย   มารดา/สามี/ญาติ และบุคลที่สนใจ  

แนวความคิด (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ) 

     ในปัจจุบันมารดาทุกรายที่มาคลอดที่สถาบันบำราศนราดูร  ได้รับความรู้จากสื่อการสอนโดยวีดีทัศน์และการสอนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล  แต่สามี  ญาติ  และ/หรือบุคคลที่สนใจในเรื่อง  การดูแลมารดาหลังคลอดและทารก  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมมารดาหลังคลอดเหล่านี้  จำเป็นต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้คลอดและทารกได้อย่างถูกต้อง  ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่บุคคลอื่นได้  ทางตึกหลังคลอดตระหนักถึงความสำคัญทางสื่อที่สามี / ญาติ  และ/หรือบุคคลที่สนใจ  สามารถจะนำกลับมาทบทวนทำความเข้าใจซ้ำได้เมื่อต้องการโดยใช้งบประมาณที่น้อยแต่สามารถจูงใจและส่งผลประโยชน์ที่คุ้มค่าจึงได้จัดทำสื่อการสอนเป็นแผ่นพับนี้ขึ้นจำนวน  8  เรื่อง

 

 

7. การออกกำลังกายช่วงรอพบแพทย์     OPD

ชื่อกิจกรรม         การออกกำลังกายก่อนเข้าพบแพทย์  

ชื่อหน่วยงาน        ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม  

กลุ่มเป้าหมาย   ผู้ป่วย , ญาติผู้ป่วย  

แนวความคิด (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ)  

 1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี  สันสร้างการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการเพิ่มโรค  และเกิดผลต่อเนื่อง
 2. เพื่อให้ผู้รับบริการมีทัศนคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  ตื่นตัว  เกิดความเพลิดเพลิน
 3. เพื่อลดความเครียดระหว่างรอตรวจ  เบี่ยงเบนความสนใจ
 4. มีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
 5. ได้สร้างบรรยากาศที่ดีและมีปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
 6. ประเมินอาการและความต้องการของผู้รับบริการ

 

8. มุมส่งเสริมสุขภาพ     ตึก 5/5

ชื่อกิจกรรม/มุมสร้างเสริมสุขภาพ  

ชื่อหน่วยงาน        ตึก 5/5  

กลุ่มเป้าหมาย      ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ  

แนวความคิด (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ)

     การสร้างเสริมสุขภาพของตึกอายุรกรรม 5  ประกอบด้วย    5 โรคหลัก คือ โรคเบาหวาน,  ความดันโลหิตสูง, โรคไข้เลือดออก, โรคอุจจาระร่วงและโรคไตวายเรื้อรัง  ซึ่งองค์ประกอบในการสร้างเสริมสุขภาพนั้นมีรูปแบบในการดูแลโดยเน้นด้านโภชนาการ  การออกกำลังกาย  การรักษาการจัดการความเครียด   การดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้าน  โดยเน้นการรักษาฟื้นฟู

 

 

9. มุมส่งเสริมสุขภาพ     ตึก 5/4

ชื่อกิจกรรม         มุมสร้างเสริมสุขภาพตึก 5/4  

ชื่อหน่วยงาน       ตึกศัลยกรรม 5/4  

กลุ่มเป้าหมาย    ผู้ป่วยและญาติตึกศัลยกรรมนรีเวช  5/4  

แนวความคิด (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ)            

     มุมผ่อนคลายสำหรับผู้ป่วยและญาติตึกศัลยกรรมนรีเวช  5/4 ซึ่งมีสื่อความรู้การปฏิบัติตัวก่อน/หลังผ่าตัด  ศัลยกรรมทั่วไป  กระดูก  ระบบทางเดินปัสสาวะ  หู ตา  คอ  จมูก  และนรีเวชกรรมประกอบด้วย ภาพพลิก แผ่นพับโรค  “Top five” ของตึก 5/4

 1. Appendicitis
 2. SIC  ด้วยกระจก
 3. Abd.  Pain
 4. H/perencei  srnviclcn
 5. Abortion

     นอกจากนี้ยังเป็นมุมสำหรับเจ้าหน้าที่ตึกพูดคุย ให้ความรู้ สำหรับครอบครัว กลุ่มผู้ป่วย หรือกลุ่มญาติผู้ป่วยด้วย  

 

10. กิจกรรมโยคะ     แนะแนวฯ

ชื่อกิจกรรม         กิจกรรมโยคะ  

ชื่อหน่วยงาน        กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์และสวัสดิการสังคม  

กลุ่มเป้าหมาย        บุคลากรในกลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์และสวัสดิการสังคม  

แนวความคิด (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ)      

     โยคะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่มีแรงกระแทรก (NON-IMPACT)  จึงไม่มีผลเสียต่อข้อเข่าหรือข้อต่อต่างๆ  เนื่องจากโยคะใช้วิธีการยืดเหยียดร่างกายแบบสุดๆ  ช่วยคลายเส้น  สร้างความยืดหยุ่นแก่ร่างกาย  การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น  แก้อาการปวดเมื่อยและปัญหาท้องผูก  และช่วยให้ผู้ฝึกมีรูปร่างที่แข็งแรง  ได้สัดส่วน     นอกจากนี้  โยคะ  ยังเป็นการฝึกหายใจอย่างถูกต้อง  ทำให้ผู้ฝึกได้ฝึกสมาธิไปพร้อมกัน  ส่งผลให้จิตใจสงบ  ผ่อนคลาย  นอนหลับง่ายขึ้น  ลดความเครียด  รวมทั้งเป็นการสานสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่ฝึกด้วยกัน     กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์และสวัสดิการสังคม  จัดกิจกรรมโยคะขึ้นอย่างน้อย  1  ครั้งต่อสัปดาห์  ที่ห้องกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  ตึก 7  ชั้น 2  เวลา  15.30 16.30  น.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamrasความเห็น (4)

mom
IP: xxx.156.31.170
เขียนเมื่อ 
เป็นการรวบรวมสรุปนวตกรรมส่งเสริมสุขภาพของสถาบันที่ครบถ้วนและเป็นกำลังใจที่ดียิ่งสำหรับเจ้าของเรื่องค่ะ และต้องขอชื่นชมคุณปิ่งด้วยที่เป็นกำลังสำคัญในงานส่งเสริมสุขภาพตลอดมา
ทิพย์อาภา
IP: xxx.19.41.34
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆเลยค่ะ  อยู่ รพช.30เตียง จ.กาญจน์อยากทำมั่งมีอะไรแนะนำบ้างคะ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่OPD ขณะรอพบแพทย์ ทำอะไรบ้างคะ

อัจฉรา
IP: xxx.157.42.10
เขียนเมื่อ 
น้องสามารถจัดการแนะนำการออกกำลังกายช่วงคอยแพทย์     จัดให้มีcorner ให้ความรู้      ที่ดีที่สุดน่าจะมีแบบสอบถามผู้ป่วยโดยตรงค่ะ
Paerr
IP: xxx.7.31.160
เขียนเมื่อ 

((ลด ได้! ลด จริง!)) ด้วยวิธีนี้. < 5 กิโลในหนึ่งสัปดาห์ >

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี เลข ที่อย. ชัดเจน/สคบ/GMPรับรอง!แถมมี PICมาตราฐานโรงงานผลิตส่งขายทั่วโลก สูงกว่าGMPถ้าเพื่อน ๆ คนอยากทราบข้อมูลหรืออยากสอบถามสามารถกดไปที่ลิ้ง >>>>

[[ kufty.igetweb.com]] หรือ

[[ http://www.facebook.com/pages/Perfect-body-shops/413491655394768 ]]

ที่สำคัญเรามีคำปรึกษาให้ฟรี ๆ รับประทานแล้วไม่โยโย่แน่นอนค่ะ //สนใจติดต่อ 090-963-2726 (ถ้ากดลิ้งไม่ได้copyลิ้งได้เลยนะคะ)