การนำเสนอ Good Practice Sharing to Learning เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์บริการวิชาการ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆ ในการอบรม ครบทั้งกระบวนการ จากสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอๆ ตั้งแต่การลดขั้นตอนการลงทะเบียน จดถึงการประเมินความพึงพอใจในการอบรม ว่าทำอย่างไรจะได้ค่ามากกว่า ร้อยละ 80 ตามที่ตั้งไว้ สิ่งที่ทำให้ผู้เข้าอบรมพึงพอใจคือการทำให้ขั้นตอนต่างๆ น้อยที่สุดไม่ซ้ำซ้อน เอกสารต่างๆได้ครบ ทำเนียบผู้เข้าอบรม รวมถึงภาพกิจกรรม ต่างๆในการอบรม สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมพึงพอใจในระดับดีมาก ส่วนเรื่องสถานที่ อาหารการกิน ก็มีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อการประเมินความพึงพอใจเช่นกัน ฉนั้นหน่วยงานใดจัดกิจกรรมคล้ายกันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ....