เสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย

เมตตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้ร่วมเสวนาสมาชิกเครือข่าย ครั้งที่ 3/2549 มอ.

           เสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2549  วันที่ 14-15 กค.2549   เรื่อง "การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง" หลังจากฝ่ายเลขานุการได้หารือไปทางมหาวิทยาลัยมหิดล (เจ้าภาพจัดในครั้งนี้) "ได้รับการแจ้งว่าอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสถาบันเลือกคนที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่ต้องใช้การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยน มอ.จึงมาตีโจทย์ว่าใครบ้างที่จะไปร่วมเสวนาในครั้งนี้  โดยรวมมี ผู้แทนมหาวิทยาลัยในการร่วมเป็นเครือข่าย ผู้บริหารจากเขตการศึกษาต่างๆ  กรรมการ KM มอ. และผู้ที่เป็นคุณกิจในด้านการสื่อสารข้อมูล ต่างๆ ไปยังประชาคม ใน มอ. รวมแล้ว 10 ท่าน คือ
1.ท่านรองฯ พิชิต  เรืองแสงวัฒนา   ประธานผู้ประสานงานหลักเครือ
                                                          ข่าย
2.ท่านรองฯ วรัญ  ตันชัยสวัสดิ์         CKO มอ.   
3.ท่านรองฯ ปิติ    ทฤษฎิคุณ            ผู้เข้าร่วมเสวนาสมาชิกทุกครั้ง
4.ท่านรองฯ สมปอง ทองผ่อง          รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
5.ท่านรองฯไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์      รองวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์  
                                                         วิทยาเขตปัตตานี
6.ผศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ             คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
7.ผศ.ศักดิ์ชัย  ปรีชาวีรกุล                 ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
8.หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มอ.
9.หัวหน้างานประกันคุณภาพ
10.หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม

ทางมหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งมาว่าทุกสถาบัน แจ้งชื่อแล้ว  Business metting ฝ่ายเลขานุการกำลังจัดทำวาระในการพูดคุย หารือหากสถาบันใดประสงค์จะคุยในประเด็นใด กรุณาแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการด้วยค่ะ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Telling by Mettaความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • รอรายงานผลฉบับต่อไปครับ
  • ขอบคุณครับ
JJ
IP: xxx.28.116.2
เขียนเมื่อ 

 Corner Kick เรียนทีมงาน PSU_KM

 JJ เสนอว่าน่า

 ๑.จะมีการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละสถาบันว่า เมื่อนำ KM เข้ามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแต่ละสถาบัน เกิดการเปลี่ยนแปลง อะไร อย่างไร บ้างครับ

 ๒.JJ จะนำเสนอเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของ เครือข่ายคุณเอื้ออำนวย ชุมชนKFC(OP)บ้านผู้หว่าน ๒ ในการทำงานบูรณาการกับ UKM ซึ่งมีการปรึกษาหารือเมื่อ ๒-๔ มิถุนายน ที่ ม.ข ครับ

 เขียนเมื่อ 
คุณขจิต  คุณมักจะเป็นผู้ผูกพันธะสัญญาให้ ดิฉันถูกเขียนอย่างต่อเนื่อง อยู่เรื่อยเชียว

ท่าน JJ  ทีมงาน psu-km จะดำเนินการค่ะ เช้าวันจันทร์ มีนัดท่านรองฯพิชิต จะคุยเรื่องวาระการประชุมและจะเรียนตามที่ท่านเสนอ ค่ะ
เขียนเมื่อ 

 Fairy เรียนท่านพี่เมตตา พาไทยเจริญ

 รับทราบครับ น่าจะแจกเสื้อทีม PSU_KM นะครับ

 Z U ที่นครปฐม

  ร่วมรวมพล

    สร้างสังคมไทย

     ให้ก้าวไกล

       สู่สังคมแห่งการเรียนรู้