เสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2549  วันที่ 14-15 กค.2549   เรื่อง "การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง" หลังจากฝ่ายเลขานุการได้หารือไปทางมหาวิทยาลัยมหิดล (เจ้าภาพจัดในครั้งนี้) "ได้รับการแจ้งว่าอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสถาบันเลือกคนที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่ต้องใช้การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยน มอ.จึงมาตีโจทย์ว่าใครบ้างที่จะไปร่วมเสวนาในครั้งนี้  โดยรวมมี ผู้แทนมหาวิทยาลัยในการร่วมเป็นเครือข่าย ผู้บริหารจากเขตการศึกษาต่างๆ  กรรมการ KM มอ. และผู้ที่เป็นคุณกิจในด้านการสื่อสารข้อมูล ต่างๆ ไปยังประชาคม ใน มอ. รวมแล้ว 10 ท่าน คือ
1.ท่านรองฯ พิชิต  เรืองแสงวัฒนา   ประธานผู้ประสานงานหลักเครือ
                                                          ข่าย
2.ท่านรองฯ วรัญ  ตันชัยสวัสดิ์         CKO มอ.   
3.ท่านรองฯ ปิติ    ทฤษฎิคุณ            ผู้เข้าร่วมเสวนาสมาชิกทุกครั้ง
4.ท่านรองฯ สมปอง ทองผ่อง          รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
5.ท่านรองฯไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์      รองวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์  
                                                         วิทยาเขตปัตตานี
6.ผศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ             คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
7.ผศ.ศักดิ์ชัย  ปรีชาวีรกุล                 ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
8.หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มอ.
9.หัวหน้างานประกันคุณภาพ
10.หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม

ทางมหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งมาว่าทุกสถาบัน แจ้งชื่อแล้ว  Business metting ฝ่ายเลขานุการกำลังจัดทำวาระในการพูดคุย หารือหากสถาบันใดประสงค์จะคุยในประเด็นใด กรุณาแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการด้วยค่ะ