บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง มาตราตัวสะกด (แม่ ก กา , แม่ กก , แม่ กด, แม่ กน , แม่ กบ) แก้ไขล่าสุด

ผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา

ชื่อโครงการ   บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง มาตราตัวสะกด (แม่ ก กา , แม่ กก , แม่ กด, แม่ กน , แม่ กบ)

ชื่อผู้จัดทำ     นายฉัตรชัย  ตาเบอะ รหัส 52741104  ป52.01

หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในปัจจุบันยังประสบกับปัญหาไม่สามารถ          บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนโดย เฉพาะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  เรื่อง  “มาตราตัวสะกด”  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังเรียนไม่ผ่าน  จุดประสงค์การเรียนรู้  ดังนั้น  จึงต้องมีการสอนเสริมทักษะ  แต่วิธีการสอนเสริมทักษะ  โดยครูเป็นผู้บรรยายให้นักเรียนฟังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้สอน  และผู้เรียน  เกิดความเบื่อหน่าย  ครูที่จะสอนเสริมทักษะก็มีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน  จึงทำให้การสอนเสริมทักษะไม่ประสบผลสำเร็จ

          ดังนี้  จึงได้แก้ปัญหาโดยสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง มาตราตัวสะกด ขึ้น  เพื่อนำไปสอนเสริมทักษะเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว  เพื่อส่งผลให้การสอนเสริมทักษะมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น  และนักเรียนสามารถนำไปเรียนได้ด้วยตนเอง  ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียนในโอกาสต่อไป

          โดยหวังว่าชุดการสอนเสริมทักษะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จะสามารถทำหน้าที่เสริมความรู้ และเสริมทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          1.  ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนคำใน มาตราตัวสะกด ได้

          2.  ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของตัวสะกดในมาตรา แม่ ก กา , แม่ กก , แม่ กด,แม่ กน ,แม่ กบ ได้

          3.  ผู้เรียนสามารถนำคำในมาตราตัวสะกด มาแต่งประโยคได้ถูกต้อง

          4.  ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะของลักษณะตัว มาตราตัวสะกด ได้ถูกต้อง

 

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้

          -  เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ใช้ในการสร้างสื่อนวัตกรรม  เรื่อง  เรื่อง มาตราตัวสะกด สื่อการเรียนการสอนชุดนี้เหมาะสาหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  (ช่วงชั้นที่ ๑) 

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1.  เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนา บทเรียนสำเร็จรูป ในวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ช่วงชั้นที่ 1)

        2.  ได้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ช่วงชั้นที่ 1)

        3.  ได้สื่อการเรียนการสอน สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอน ทบทวนบทเรียนได้อีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากตำรา เรียน และสามารถแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล

        4.   สื่อการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านคำ และเขียนคำใน มาตราตัวสะกด ได้ถูกต้อง

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

         1. ขั้นศึกษาค้นคว้าจากตำราเรียน หนังสือเรียน เอกสารบทเรียนต่าง ๆ สอบถามจากผู้รู้

         2. ขั้นวางแผนการจัดทำสื่อ ออกแบบสื่อการสอน 

         3. ขั้นรวบรวมข้อมูล  จัดหาอุปการณ์ในการทำสื่อการสอน

         4. ขั้นกระบวนการในการผลิตสื่อ นำสื่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจหาคุณภาพของสื่อการสอน

         5. ขั้นทดลองใช้สื่อ นำบทเรียนสำเร็จรูปนำไปใช้

         6. ขั้นปรับปรุงแก้ไข / ส่ง

 

ระยะเวลาในการจัดทำ

           1.ยื่นเสนอโครงการ  25 เมษายน  -   2 พฤษภาคม  2553

           2.ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำ  3 เมษายน  -  9 พฤษภาคม  2553

           3.ออกแบบและผลิตสื่อ  10  พฤษภาคม   -  16  พฤษภาคม  2553

           4.ปรับปรุงแก้ไข  พร้อมส่ง  17  พฤษภาคม   -  23  พฤษภาคม  2553

 

งบประมาณที่ใช้จริง

           1.  ค่ากระดาษ  A4            120  บาท

           2.  ค่าหมึกพิมพ์                100  บาท

           3.  ค่าเข้ารูปเล่ม                 30  บาท

         รวมประมาณ                       250 บาท

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมฯ ความเป็นครู

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอน#กาเรียนรู้#การผลิดสื่อนวัตกรรมการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 359477, เขียน: 17 May 2010 @ 21:48 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:22 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จำนวนมาตราตัวสะกด ... มันเยอะไปหรือเปล่า เหลือสัก 3 - 4 แม่ ก็พอมั้ง

แล้วก็กระบวนเรียนอยู่ตรงไหนเหรอครับ เพิ่มเติมให้ด้วย หาอ่านไม่เจอ

เสร็จแล้วไปแจ้งให้ทราบด้วยครับ