KUNKOOOFF
นาย ศรชัย อ๊อฟ หนองคู

โครงการบทเรียนสำเร็จรูป"เรื่องหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม"


บทเรียนสำเร็จรูป

ชื่อโครงการ : บทเรียนสำเร็จรูป"เรื่องหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม"(ฉบับแก้ไข)

ชื่อผู้จัดทำ : นายศรชัย  หนองคู e52741111

หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบันปัญหาหนึ่งที่ครูในโรงเรียนมักพบอยู่เสมอคือ ปัญที่นักเรียนจำนวนมากไม่สมารถอ่านออกเขียนได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งนักเรียนต้องใช้ทักษะในการอ่านเพื่อทำความเข้าใจเป็นอย่างมากและปัญหาต่างๆมักมาจากหลายสาเหตุ สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งคือปัญหาที่เกิดจากครูผู้สอนที่ไม่มีความพร้อมในการสอนและไม่สื่อการสอนที่เป็นสิ่งประกอบการสอน

 วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ดีขึ้น

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้จากเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกกับการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้ :

กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1.นักเรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่องการทำหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้อง

2.นักเรียนสามารถนำหลักการและข้อปฎิบัติต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.นักเรียนมีความรู้สึกสนุกกับการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ขั้นตอนในการดำเนินการ :

25 เมษายน 2553

อาจารย์มอบหมายงานโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนคนละ 1 เรื่อง

15-19 เมษายน 2553

1.รวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดจากการสอนที่ผ่านมา

2.เลือกปัญหาที่เกิดในรายวิชาที่ทำการสอน

3.ศึกษาปัญหาต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด คู่มือการสอน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เว็ปไชด์ต่างๆ ฯลฯ

4.เขียนโครงการเสนออาจารย์ผู้สอน

5.ออกแบบสื่อนวัตกรรมการสอน

 

20-25 พฤษภาคม 2553

ดำเนินการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษาตามลำดับขั้นตอน

1.นำปัญหาที่พบมาศึกษา

2.เลื่อกปัญหาและเรื่องที่ต้องการคือเลือกเรื่องพลเมืองดีตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

3.นำโครงเรื่องที่ผ่านการพิจารณาแล้วมาขอความคิดเห็นและเสนอแนะจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

4.ดำเนินการพิมพ์เป็นรูปเล่ม

 

วัสดุอุปกรณ์ :

- กระดาษ A 4

- กระดาษสี

 

งบประมาณ :

- รวมค่าใช้จ่ายประมาณ 200 บาท

 

บรรณานุกรม

 

 ดร.กระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ คู่มือสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 สำนักพิมพ์ บ.อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด หน้า 188-287

 

หมายเลขบันทึก: 359383เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2010 15:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 23:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (5)

สวัสดีพี่ใหญ่ประจำห้องนะครับ

แวะมาเยี่ยมชม โครงการนะครับ

ตั้งใจทำนะครับ

จะได้เอาเป็นตัวอย่างในห้อง

....

......แนะนำกันบ้างนะครับ

..

.....จาก เทวดาเดินดิน

ขอบใจครับน้อง"เทวดาเดินดิน "ที่ให้กำลังใจ

สวัสดีครับพี่ใหญ่ เข้ามาดูโครงการ เพื่อเอาไว้เป็นแนว ช่วยสอนกันบ้างนะครับ

ขอบใจน้อง"คนเก็บฟืน" ที่แวะมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจแต่โครงการของพี่อาจารย์ยังไม่เข้ามาติชมให้เลยครับ

พี่ใหญ่สู้นะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี