"การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายควบกับ

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ"

 

                บันทึกนี้ ผู้เขียนขอนำเรื่อง  "การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ" มาแจ้งให้ผู้สนใจได้รับทราบกัน...ดังนี้ค่ะ...

                 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.5/ว 39 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 เรื่อง "การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ" โดยเพื่อให้การปฏิบัติของส่วนราชการเกี่ยวกับการกำหนดวันจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนของพนักงานราชการเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน

                 กระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 4 และมาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดวันจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ โดยให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำเดือน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 61 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 ซึ่งมีข้อความดังนี้ค่ะ...

                 โดยที่การจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือน ในปัจจุบันมักจะประสบกับปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าและความคล่องตัวในการจ่ายเงิน ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือนแก่ข้าราชการและผู้รับบำนาญมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงสมควรปรับปรุงแก้ไขวันจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

                  กระทรวงการคลัง  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 และมาตรา 43 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 จึงกำหนดวันจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือน ดังนี้...

                  1. การจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำเดือน ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนสามวันทำการ สำหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคาร ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของธนาคารสามวันทำการในเดือนนั้น

                  2. การจ่ายบำนาญประจำเดือนให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนห้าวันทำการ สำหรับกรณีที่ต้องเบิกจ่ายเงินจากธนาคารหรือผู้มีสิทธิรับบำนาญได้รับบำนาญทางธนาคาร ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนห้าวันทำการ

                  3. การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือน ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำเดือนตามข้อ 1.

                  ทั้งนี้  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548  เป็นต้นไป

โดยกระทรวงการคลังได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไปค่ะ...

 

ที่มา  :  สามารถศึกษาได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ...

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/scan0004.pdf