ระบบสารสนเทศความรู้kws

ระบบสารสนเทศความรู้kws

ระบบสารสนเทศความรู้kws

ระบบสารสนเทศ ( Information System: IS)

            กลุ่ม ข้อมูลที่ถูกจัดการตามกฎหรือถูกกำหนดความสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นเกิดประโยชน์หรือมีความหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

            ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นระบบที่รวม (Integrate) ผู้ใช้และ ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดหาสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการ และการตัดสินใจขององค์กร โดยที่ระบบสารสนเทศจะใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ ตลอดจนการทำฐานข้อมูล

เป้าหมายของระบบสารสนเทศ ( Objective of information system)

            -  เพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน      -  เพิ่มผลผลิต

            -  เพิ่ม คุณภาพในการบริการลูกค้า      -  ผลิตสินค้าใหม่ และขยายผลิตภัณฑ์

            -  สร้าง ทางเลือกในการแข่งขัน         -  สร้างโอกาสทางธุรกิจ

            -  ครองใจ ลูกค้า และปกป้องจากคู่แข่ง

คุณลักษณะของสารสนเทศ

1. มีความถูกต้อง  (Accurate)           2. มีความสมบูรณ์  (Complete)

3. มีความคุ้มค่า (Economical)          4. มีความยืดหยุ่น (Flexible)

5. มีความเชื่อถือได้ (Reliable)         6. มีความง่าย (Simple)

7. ตรงประเด็น (Relevant)               8.  ทันเวลา (Timely)

9. สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable)

ข้อดีของการจัดการฐาน ข้อมูล

*  ลดความยุ่งยาก                    *  ลดความซ้ำซ้อน

*  ลดความสับสน                    *  ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

*  มีความยืดหยุ่นในการ ขยายฐานข้อมูล  *  มีการเข้าถึงฐานข้อมูลเเละความสะดวกในการ ใช้ฐานข้อมูลมากขึ้น

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ สื่อสาร

1.  International Standards Organization (ISO) กำหนดมาตรฐานการสื่อ สาร Open System Interconnection (OSI)

2.  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)  กำหนด มาตรฐานการสื่อสารเครือข่าย LAN (IEEE802.3, IEEE802.5, IEEE802.11)

3.  International Telecommunication Union (ITU)

            กำหนด มาตรฐานให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมด้านต่างๆรวมถึงด้านโครงข่ายและการจัดสรร คลื่น ความถี่ และการกำหนดมาตรฐานของบริการไร้สายต่างๆด้วยสมาชิกภาครัฐจำนวน 189 ประเทศ กับ    650 องค์กร จากประเทศสมาชิกทั่วโลก

4.  Communication Satellite Corporation (COMSAT)   กำหนด การใช้งานดาวเทียม

5.  International Telecommunications Satellite Organization   (INTELSAT) กำหนดตำแหน่งของดาวเทียม   OSI – Open Systems Interconnection Model

      เป็นสถาปัตยกรรม เครือข่ายมาตรฐาน ใช้ในการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์

 บริการเครือข่ายการสื่อสาร

1.   ISDN (Integrated Services Digital Network)

            เป็นบริการ สื่อสารร่วมระบบดิจิตอล เพื่อการรับส่งสัญญาณเสียง ข้อมูล ภาพ ในคู่  ISDN ด้วยความเร็วต่อวงจรสูง 64 Kbps 

2.   DSL Service

            DSL คือ เทคโนโลยีทีใช้ความถี่พิเศษของสายโทรศัพท์ (สายทองแดง) ในการับส่งข้อมูลจำนวนมาก ด้วยอัตราความเร็วสูง ผู้ใช้งาน DSL สามารถ ที่จะใช้งานเสียงและส่งข้อมูลความเร็วสูง พร้อมกันบนสายเดียวกัน DSL แบ่งเป็น ADSL และ SDSL ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line เป็นบริการสื่อสารความเร็วสูงบน หมาย เลขโทรศัพท์ โดยเพิ่มความสามารถของการรับส่งข้อมูลผ่านคู่สายโทรศัพท์ให้มีความเร็วสูง  กว่า เดิมถึง 30 เท่า ใช้กับงาน Access เครือข่าย อินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย LAN การสื่อสารข้อมูลระหว่างสถาน ที่ ทำงานกับที่บ้าน (Telecommuting) ผู้ให้ บริการ ADSL เช่น TOT TRUE Qnet        Samart TT&T

3.         CDMA – Code Division Multiplex Access

            CDMA เป็น การสื่อสารแบบไร้สาย เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการสื่อสารแบบ 2G และ 3G

            1G – Analog – Voice

            2G CDMA –  Text Messaging and Audio Streaming

            3G CDMA – Video Streaming and High-speed Internet

บทบาทหน้าที่ของการจัดการ ในองค์กร

Henry Fayol   :  Planning, Organizing,      Leading, Controlling

Six Major types of systems ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. ระบบประมวลผล รายการ ( Transaction Processing Systems : TPS )

หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเปลี่ยนข้อมูลดิบจากการปฏิบัติงานให้อยู่ในรูปที่ สามารถประมวลผลและสั่งพิมพ์รายละเอียดรายการออกมาได้ เพื่อใช้ประโยชน์ดังนี้

*   ตรวจสอบการปฏิบัติ งานโดยบันทึกรายการข้อมูลที่เกิดขึ้นในการทำงานประจำวันและการปฏิบัติงาน           อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

*   ผู้บริหารต้องการ TPS เพื่อตรวจสอบการบวนการทำงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในองค์กร และความ สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก

*   TPS เป็นส่วนสำคัญ ในการป้อนข้อมูลให้กับระบบสารสนเทศอื่นๆ 

            TPS แบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ

1.    ระบบการประมวลผล แบบกลุ่ม (Batch Processing System)

2.    ระบบการประมวลผล แบบออนไลน์ (Online Processing System)

            2.1  การ ประมวลผลเชิงรายการ (Transactional Processing)

            2.2  การ ประมวลผลแบบทันที (Real-time Processing)  

2. ฐานข้อมูลความรู้ เพื่อการจัดการ ( Knowledge Work System  : KWS )ใช้สนับ สนุนการทำงานของพนักงานกลุ่มที่มีความรู้สูง (Knowledge Workers) เช่น วิศวกร แพทย์ นักกฎหมาย นักวิทยาศาสตร์ เป็นพนักงานกลุ่มที่มีความรู้สูงได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ระบบนี้ ใช้รับผิดชอบการสร้างข่าวสารให้เป็นประโยชน์ หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ

ขั้นตอนการพัฒนาฐานความรู้ เพื่อการจัดการ (Knowledge Management Systems: KMS) มี4ขั้น

Creation         - สร้าง                          Storage          - จัดเก็บ

Distribution    - เผย แพร่                      Application    - จัดการ

            กระบวนการในการสร้าง KMS ประกอบด้วย 4 ระยะ คือ

*    Infrastructural Evaluation ขั้นการวางโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้

*    KM System Analysis, Design and Development ขั้นการประเมินระบบ    การ จัดการความรู้          การออกแบบ และการพัฒนา

*    System Development ขั้น ตอนการพัฒนาระบบที่ได้มีการประเมินแล้ว

*    Evaluation ชั้น ตอนการประเมินระบบการจัดการความรู้ที่ได้สร้าง

 Knowledge Work System  ประกอบ ด้วยส่วนสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ฐานข้อมูลการจัดการ ลูกค้า และการตลาด

2 สารบัญฐานข้อมูลความ รู้พื้นฐานและวิธีการจัดการลูกค้าขององค์กร

3. การเชื่อมต่อองค์ ประกอบด้านบัญชี

4. การจัดการคลังสินค้า และการหมุนเวียนอุปกรณ์

5. การเชื่อมต่อฐาน ข้อมูลสิทธิลูกค้า (Authentication service management)

6. ระบบการจัดการผู้ใช้ งานของ KWS

3.  ระบบสำนักงาน อัตโนมัติ ( Office Automation System : OAS )

            เป็นระบบ สำหรับเชื่อมโยงการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล การจัดตารางนัดหมาย การประชุมทางไกล

*           สนับสนุน การทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง เช่น พนักงานป้อนข้อมูล

            (Data Entry Worker)

*           เป็นกลุ่ม พนักงานที่มีความรู้ในระดับต่ำกว่าผู้ชำนาญการ (Knowledge Workers)

*           OAS เพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกัน และอำนวยความสะดวกใน          การสื่อสารระหว่างกัน

4.  ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ ( Management Information System : MIS )

            MIS เป็น ระบบที่นำสารสนเทศมาช่วยในการจัดทำรายงานเพื่อการวางแผน การควบคุมการดำเนินการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ฐานข้อมูลร่วมสนับ สนุนจัด

เตรียมสารสนเทศให้กับผู้ บริหารงานทุกระดับ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

5.  ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ ( Decision Support System : DSS )

            DSS เป็น ระบบปฏิสัมพันธ์ด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ที่ช่วยผู้บริหารในเรื่องตัดสินใจ ในเหตุการณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือแบบกึ่งโครงสร้าง

DSS เป็น Software ที่ช่วยในการตัดสินใจจัดการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างตัวแบบที่ซับซ้อนภายใต้ Software เดียว กันเป็นระบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อหาคำตอบที่ง่ายสะดวกและรวดเร็ว

 ลักษณะและความสามารถ ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

*  สนับสนุนการตัดสินใจ แบบกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง

*  สนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้บริหารทุกระดับชั้น

*  สนับสนุนการตัดสินใจ แบบบุคคลและแบบกลุ่ม

*  สนับสนุนการตัดสินใจ ในปัญหาที่ต่อเนื่อง

*  สนับสนุนทุกขั้นตอน ในกระบวนการตัดสินใจ

*   สนับสนุนการตัดสิน ใจที่มีหลายรูปแบบ

*  สามารถดัดแปลงและมี ความยืดหยุ่น

*  ง่ายต่อการใช้งานและ โต้ตอบกับผู้ใช้ได้

*  เน้นประสิทธิผลไม่ ใช่ประสิทธิภาพ

*  ผู้ควบคุมระบบคือผู้ ตัดสินใจ

*  ผู้ใช้สามารถสร้าง หรือแก้ไขระบบได้ง่าย

*  สามารถใช้แบบจำลอง และวิเคราะห์เพื่อทดลองได้

*  เข้าถึงแหล่งเก็บ ข้อมูลได้หลากหลาย

6.  ระบบสารสนเทศ เพื่อผู้บริหาร  ( Executive Information System  : EIS )

            เป็นระบบ ข่าวสารเพื่อการบริหารขั้นสูง มีความสำคัญต่อผู้บริหารองค์กรในเรื่องการพิจารณากำหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  EIS นั้น ต่างจากทุกระบบที่ผ่านมา คือ ต้องการสารสนเทศที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คู่แข่งและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกมากกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#ระบบสร้างองค์ความรู้

หมายเลขบันทึก: 359130, เขียน: 16 May 2010 @ 14:50 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 22:46 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)