แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวชั้นป.4กิจกรรมที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมที่ 3 คุณค่าของแต่ละวิชา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                 ภาคเรียนที่ 1
กิจกรรมที่ 3 เรื่องคุณค่าของแต่ละวิชา                               เวลา 1 ชั่วโมง
มาตรฐานกิจกรรมแนะแนว

มาตรฐานที่ 2  มีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ

มาตรฐานที่ 3 มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่ 4  มีความสามารถในการปรับตัว และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข     

สาระสำคัญ

                การทำงานร่วมกัน  คนเราย่อมมีความแตกต่างกันในด้านความคิด  การตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองเพียงคนเดียวย่อมเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่า  การรวบรวมความคิด ความรู้จากบุคคลอื่น ๆ การโต้เถียงกันด้วยเหตุผลและการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  จะทำให้ได้ข้อมูลที่กว้างขวางและช่วยในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มไม่มีกลุ่มใดผิดหรือถูกต้องที่สุด เพราะสาระต่าง ๆ ที่บรรจุในโครงสร้างหลักสูตรมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                นักเรียนเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการเรียนในสาระต่าง ๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  รู้จักรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตรระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
 2. นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนในสาระต่าง ๆ ตามหลักสูตร
 3. เพื่อฝึกการหาข้อสรุปและการตัดสินใจในการทำงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

                สาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2  ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  8 สาระคือ      

1. สาระคณิตศาสตร์                               

2.สาระวิทยาศาสตร์                                                                 

3. สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4. สาระภาษาไทย

5. สาระภาษาอังกฤษ

6. สาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์

7. สารสุขศึกษาและพลศึกษา

8. สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ทุกสาระและทุกกิจกรรมที่บรรจุลงในหลักสูตรมีความสำคัญและมีคุณค่าเท่าเทียมกัน

กระบวนการจัดกิจกรรม

ขั้นนำ

1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยการนับ  ให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่ ชื่อสาระกับภาพที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในสาระนั้นๆ  กลุ่มใดทำได้เสร็จก่อนและถูกต้องกลุ่มนั้นชนะ

ขั้นดำเนินกิจกรรม

1.  หลังจากเล่นเกมจับคู่แล้ว ครูให้นักเรียนตอบคำถามในใบงานตอนที่ 1  จากเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมแนะแนวเรื่องคุณค่าของแต่ละวิชา  โดยให้นักเรียนใส่หมายเลข 1 - 9 ตามลำดับความสำคัญของแต่ละสาระตามความคิดเห็นของนักเรียนเอง ครูให้เวลา 2 นาที

 2. ให้นักเรียนเข้ากลุ่มกับเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันในครั้งแรก  ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย  แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผลประกอบ แล้วจึงตัดสินใจสรุปจัดลำดับความความสำคัญของแต่ละสาระโดยใส่หมายเลข 1 - 9 ตามลำดับ ตามความคิดเห็นของกลุ่ม ในใบงานตอนที่ 2  ครูให้เวลา 10 นาทีจากนั้นเตรียมส่งตัวแทนนำเสนอผลงานกลุ่ม กลุ่มละ 2 - 4 นาที

3.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนชี้แจงการเลือกของกลุ่มจากลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 9  พร้อมเหตุผล

4.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนดังนี้

     - มีนักเรียนคนใดบ้างที่จัดอันดับเหมือนกลุ่ม และรู้สึกอย่างไร 

     - การจัดอันดับของแต่ละกลุ่มเหมือนกันหรือไม่  เพราะเหตุใด  

     - นักเรียนคนใดที่ไม่พอใจการจัดอันดับของกลุ่มบ้าง  เพราะเหตุใด แต่ละกลุ่มทำอย่างไรจึงได้ข้อยุติของกลุ่ม 

     - แต่ละกลุ่มมีใครเป็นผู้นำ  บรรยากาศในการทำงานกลุ่มเป็นอย่างไร 

ขั้นสรุป

                1. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อร่วมกันสรุปโดยถามนักเรียนว่าได้ประโยชน์ ข้อคิดอะไรจากกิจกรรมนี้  จะนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 

                2. ครูสรุปความคิดเห็นที่นักเรียนเสนอ  และครูเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการเรียนแต่ละสาระตามจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามในใบงาน

สื่อการเรียนรู้
 1. เกมจับคู่
 2. ใบงานกิจกรรมที่ 3 เรื่องคุณค่าของแต่ละวิชา
การวัดผลประเมินผล

วิธีการวัด

 1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
 2. สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามของนักเรียน
 3. ตรวจใบงานในเอกสารประกอบการเรียน

เครื่องมือวัด

 1. ใบงาน
 2. แบบประเมินการผ่านกิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน

 1. ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม
 2. ปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องตามที่กำหนด
 3. ตอบคำถามในใบงานได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 70

 

ใบงานประกอบการเรียนกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมที่ 3  เรื่องคุณค่าของแต่ละวิชา      

  ให้นักเรียนใส่หมายเลข 1 – 8 ข้างหน้าข้อความข้างล่างนี้ตามลำดับความสำคัญที่ต้องการเลือก

ครั้งที่ 1                                                                 ครั้งที่ 2

                ........................... ภาษาไทย…………………….

                ........................... ภาษาอังกฤษ…………………….

               ........................... สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม…………………….

                ........................... วิทยาศาสตร์…………………….

                ........................... คณิตศาสตร์…………………….

                ........................... สุขศึกษา และพละศึกษา…………………….

                ........................... ศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์…………………….

                ........................... การงานอาชีพและเทคโนโลยี…………………….

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้หลังจากเข้ากลุ่มและตัดสินใจร่วมกับกลุ่ม            

1. นักเรียนพอใจการจัดอันดับของกลุ่มตนเองหรือไม่  เพราะเหตุใด

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2. บรรยากาศในการทำงาน ตัดสินใจร่วมกันของกลุ่มนักเรียนเป็นอย่างไร

................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมแนะแนว

คำสำคัญ (Tags)#แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว#กิจกรรมแนะแนวชั้นป.4

หมายเลขบันทึก: 358879, เขียน: 15 May 2010 @ 14:10 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 02:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.26.250.252
เขียนเมื่อ 

กำลังศึกษาการจัดกิจกรรมแนะแนวอยู่ค่ะ

ขอบคุณคุณครูวราภรณ์มากนะคะ

^^