กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง


ภาวะผู้นำของผู้บริหารสามารถนำพาองค์การให้เกิดทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

รายงานการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

Strategies for Management of Change in Educational Management at Basic Education: A case of schools in Phitsanulok

รองศาสตราจารย์ ดร. วารีรัตน์  แก้วอุไร

รองศาสตราจารย์เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย

ดร.อมรรัตน์  วัฒนาธร

 คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

กันยายน  2552

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารความเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ 1) สำรวจการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  2) ศึกษาวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาโดยใช้การสนทนากลุ่ม และ 3) สรุปและเผยแพร่กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา  วิธีดำเนินการวิจัย ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ เริ่มจากการสำรวจการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เป้าหมาย 8 โรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและผลการสำรวจจากโรงเรียนเป้าหมาย ประชุมสนทนากลุ่มผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกครอบคลุมทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา และ 3 ขนาดโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จำนวน 14 โรงเรียน เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง สังเคราะห์กลยุทธ์จากการสนทนากลุ่ม แล้วนำมาตรวจสอบความตรงเชิงยืนยันโดยผู้บริหารที่เป็นแหล่งข้อมูล จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงและให้ตัวอย่างแนวทางจากแบบปฏิบัติการที่ดีในแต่ละขนาดโรงเรียนแก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียนตัวแทนทั้งสามเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก

 ผลการวิจัย พบว่า

1.  แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยสัตศิลามีความชัดเจนในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีคู่มือบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นแนวดำเนินการ มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบโดยใช้ MSPA และบูรณาการการทำงานตามวงจร PDCA การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีองค์ประกอบที่จำเป็นในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 องค์ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก มีความเด่นชัดขององค์ประกอบที่จำเป็นในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 องค์ประกอบ คือ การจัดโครงสร้าง กระบวนการ และการบริหารบุคคล แต่ส่วนน้อยที่มีความเด่นชัดขององค์ประกอบที่จำเป็นในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ด้านเป้าหมายและกลยุทธ์ การออกแบบงานใหม่ และเทคโนโลยี

2.  ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา พบว่า      กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา มี 6 องค์ประกอบ 51 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ มี 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบด้านการออกแบบงานใหม่ มี 8 ตัวชี้วัด องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี มี 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบด้านการจัดโครงสร้าง มี 10 ตัวชี้วัด องค์ประกอบด้านกระบวนการ มี 15 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบด้านการบริหารบุคคล มี 8 ตัวชี้วัด

3.  ผลการจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง พบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก มี กลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันตามบริบททางสังคมของแต่ละโรงเรียน อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์เป้าหมาย หมายถึง แนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนสู่ความสำเร็จตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ และ กลยุทธ์กระบวนการ หมายถึง แนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติการในโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศของการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง

 

Strategies for Management of Change in Educational Management at Basic Education: A case of schools in Phitsanulok

 Abstract

The research objectives of Strategies for Change Management in Educational Management at Basic Education: A case of schools in Phitsanulok were to 1) survey change management in educational management of schools 2) study method of change management in educational management by using focus group discussion 3) conclude and disseminate change management in educational management to schools. Research process operated with qualitative research. The research methodology in inquiry started in 3 steps order this, 1. Surveying change management in the 8 schools and analyzing data from the first survey result and change management documents, meeting with focus group discussion process administrators who have selected cover with whole three Phitsanulok educational service area and three school sizes (big, medium, and small) for study method of change management in educational management. Processing brainstorming separate to the same group; big, medium, and small, and later present body of knowledge change management in each size to the large group. 2. Synthesizing strategy from the focus group discussion result, verifying validity of its strategy with initiated 14 administrators. 3. After that, conclude research result and disseminate change management in educational management.  

The research results revealed that;

1. Each schools that it participated with the Seven Pillars project research have clearly educational management by setting school based management manual, administrative model with integrative educational management system process using MSPA; mobilization, strategy, participation, and autonomy integrated with Deming cycle; planning, doing, checking, acting. Fourteen schools have distinct in an essential component of change management to effective organization in 3 aspects; 1) structure arrangement 2) process 3) personal administration but indistinct in 3 aspects 1) goals and strategies 2) job redesign    3) technology. 

2. The result of synthesizing change management in educational management strategy found that the successful of change management in educational management at basic education depend on having a vision and an academic leader of administrators, working cooperate participation with school stakeholder, and having principle for foundation to efficiency administration. Strategies for change management in educational management have 6 components; 51 indicators as follow; 2.1 goal and strategy has 5 indicators,  2.2 job redesign has 8 indicators, 2.3 technology has 5 indicators, 2.4 structure arrangement has 10 indicators, 2.5 process has 15 indicators, and 2.6 personal administration has 8 indicators.

3. The result of seminar and disseminating found that strategy for change management in educational management has different to follow social context in each school however strategy for change management divided to 2 levels include goal strategy for schools’ change management idea to success goal and process strategy for means in encourage practice in school to the best of development for proactive change. Blueprint of change should emphasize 4 important components: 1) working steps 2) technology 3) functional structure 4) personnel. To achieve in the change, implementation need to concern how to operate these 4 components in conditions of school strategies, benchmarks, and strategic plans. 

หมายเลขบันทึก: 358259เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2010 17:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มิถุนายน 2012 16:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี