สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
    สาระการเรียนรู้

 -นวัตกรรมการศึกษา

-การวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้

-การวิเคราะห์ปัญหาและประสิทธิภาพการเรียนรู้

-แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้

-การออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

-กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้

1.รู้และเข้าใจแนวคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู็

2.วิเคราะห์ระบบและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้

3.ใช้แหล่งเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้

5.ออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

6.ตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์

2.ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้ และการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลาย

3.ศึกษาวิเคราะห์บทความงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

 4.รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

5ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย

6.ฝึกปฏิบัติออกแบบ สร้าง ทดลองใช้ ประเมิน ปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Innovation)ความเห็น (0)