บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว รายวิชางานเกษตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนชุดนี้ใช้สำหรับจัดการเรียนรู้หน่วย การปลูกพืชผักสวนครัว โดยได้กำหนดเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนและผู้สนใจ สามารถศึกษาเนื้อหาและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้  มีการเสริมแรงแก่ผู้เรียนเป็นระยะๆ มีการเฉลยคำตอบให้ทันที มีเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ที่เป็นระบบ โดยเรียนรู้จากง่ายไปหายาก ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนทบทวนได้หลายครั้ง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการฝึกคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยในตนเอง

            ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สนใจนำไปพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อไปได้ตามสมควร

 

 

                                                                          ประชัน  ไชยภา

                                                                        โรงเรียนบ้านนาจาน

 

                ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น  และสามารถ  download  ได้ที่

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน 1

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน 2

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน 3

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน 4

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน 5

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน 6