บันทึกที่ 7โครงการผลิตสื่อนวัตกรรม

ง่ายๆกับภาษาอังกฤษ
1. ชื่อโครงการ:  แบบเรียนสำเร็จรูป  เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน  ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3
-ลักษณะโครงการ :  เป็นโครงการใหม่
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุดาพร  สิริพัฒนไพศาล
3. หลักการและเหตุผล (ที่มาของการแก้ไขปัญหา)
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน คำศัพท์เป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ถ้าไม่รู้จัก คำศัพท์ก็ไม่สามารถที่จะพูดได้และจะมีปัญหาในด้านความเข้าใจด้วย 
                   ฉะนั้น  จึงขอจัดทำโครงการ  การเรียนภาษาอังกฤษจะเริ่มต้นที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จึงต้องฝึกฝนให้เด็กตั้งแต่ต้นๆ  และเป็นคำศัพท์ที่ง่ายๆที่ใช้ ในชีวิตประจำวันของเด็ก และมีสื่อประกอบ เช่นรูปภาพ เพื่อให้เด็กจำง่าย และมีการพัฒนาทักษะ ด้านการอ่าน  เขียน  พูด  ได้เป็นอย่างดี
4. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์   และความหมาย ได้อย่างถูกต้อง
2.บอกความหมายคำศัพท์ที่มีในบทเรียนได้อ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
3.สามารถใช้คำศัพท์ พูดสนทนา โต้ตอบได้
5. ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้
- ขอบเขตระดับชั้นที่นำไปใช้ : ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
สาระ ภาษาต่างประเทศ  โดยรวบรวมข้อมูล และมาจัดทำเป็น ชุดหนังสือ สื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูป ประกอบด้วย คำศัพท์ต่างๆ รูปภาพและแบบฝึกหัด
 เนื้อหาวิชา
  -เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และความหมาย คำ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
    ส่วนของร่างกาย   ชื่อผลไม้  และความรู้สึก  แผนผังครอบครัว
    แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
6 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอน ในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
 ความรู้ความเข้าใจในการเรียนและการสอนมากขึ้น
2. สื่อนวัตกรรมที่ได้มา สามารถช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งการนำสื่อนวัตกรรมไปใช้งานจริง
3.นักเรียนให้ความสำคัญต่อสื่อนวัตกรรมและนำไปใช้ได้จริง
7. ขั้นตอนการดำเนินงาน
       1. ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม
            -หาแนวทางในการจัดทำโครงการค้นคว้าข้อมูลและเนื้อหาในเรื่องที่จะทำ
-วางแผนการดำเนินการเขียนโครงการและ นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  โครงการ
       2.ขั้นตอนการดำเนินโครงการบทเรียนสำเร็จรูป
           -ผลิตสื่อนวัตกรรมโดยค้นหาข้อมูลจากหนังที่เกี่ยวข้อง
           -ทำคู่มือบทเรียนสำเร็จรูป
กระบวนการเรียนรู้            
 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
- มีตัวการ์ตูนออกมากล่าวทักทายผู้เรียน อธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้และชักชวนเข้าสู่                           การ ทำแบบทดสอบกันต่อเรียน                                                                                                                       
- เมื่อผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วให้ตรวจคำตอบหน้าถัดไป  แล้วตัวการ์ตูน จะชักชวนเข้าสู่ต่อๆไป   
 2. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                          
 - ตัวการ์ตูน จะแนะนำให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อห่าความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ แล้วทำแบบฝึกหัดและตรวจ คำตอบในหน้าถัดไป                                                                                                                           
 - มีการชมเชยสำหรับผู้เรียนที่ได้ทำได้และได้คะแนนดี   และให้ศึกษาเรื่องต่อไปตามลำดับจนจบกิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                                              
 - มีการ กล่าวให้กำลังใจผู้เรียนที่ได้คะแนนน้อย  ให้ย้อนกลับไป  ศึกษาความรู้จากเรื่องที่ผ่านมาและทำแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้คะแนน  เป็นที่น่าพอใจแล้วให้ศึกษาเรื่องถัดไปได้เลย          
  - หลังจากศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์แล้ว จะมี แบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ทำ     เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษามา   ไปอย่างนี้จนจบกิจกรรมการเรียนรู้                                                                            
3. ขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผล                                                                                                          
  - ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อสรุปความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้ ศึกษามา                    
   - ผู้สอนวิเคราะห์และอภิปรายผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการทำแบบฝึกหัด   และการทำแบบทดสอบหลังเรียนว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ได้  ศึกษาได้มากน้อยเพียงใด และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่
- วิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีการค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากน้อยเพียงใดและมีความสนใจ ใคร่รู้ในเรื่องที่ได้ศึกษามาต่อไปหรือไม่                                                                         
8. ระยะเวลาดำเนินงาน
  โดยประมาณการ          26 เมษายน 2553 – 28 พฤษภาคม 2553
  ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรมขออนุมัติโครงการ         26 / เม.ย. -10/ พ.ค. 2553
  จัดเตรียมซื้ออุปกรณ์                                                                                11/พ.ค./2553
  ผลิตสื่อนวัตกรรม การใช้งานสำเร็จรูป                                               13-25/พ.ค./2553
  ทดสอบการใช้สื่อข้อมูลสำเร็จรูป  /แก้ไข                                                23/พ.ค./2553
  จัดส่งสื่อคู่มือสำเร็จรูป ก่อน                                                                    28/พ.ค./2553   
 
9. งบประมาณที่ใช้จริง
 ประมาณการ                                            400  บาท
10. บรรณานุกรมที่เกี่ยวข้อง
จตุพร เพชรแก้ว.  (2546)ใช้กลวิธีลินซ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์พะเยาว์  พรหมเทศ (2549)การใช้การสอนที่เน้นคำศัพท์
 
(ลงชื่อ)………………….    ผู้เขียนโครงการ
 
 
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมความเป็นครู(ครูตัวเล็ก)

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาต่างประเทศ#ครูตัวเล็ก

หมายเลขบันทึก: 355601, เขียน: 02 May 2010 @ 18:36 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 06:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ตามหลักสูตรจริง ... เด็กระดับชั้นไหนครับ ???

ครูดูเนื้อหาแล้ว ... เนื้อหาเยอะเกินไปไหม

ให้ตัดเนื้อหา เหลือสัก 3 - 4 เนื้อหาย่อย แล้วเข้าไปเพิ่มตัวอย่าง หรือ วิธีการให้เด็กจำได้ดีขึ้นมากกว่า

เวลาน่าจะพอดี

เพิ่มกระบวนเรียนคร่าว ๆ ในบทเรียนให้ด้วย ครูอยากดู

ปรับ ๆๆๆ :)

เขียนเมื่อ 

สวสดีค่ะอาจารย์ ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ ที่ช่วยแนะนำ เดี๋ยวหนูจะแก้ไขแล้วปรึกษาอาจารย์อีกนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ หนูแก้ไขแล้วนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

กระบวนเรียนในบทเรียนฯ เป็นอย่างไรอ่ะ เขียนหรือยังเ่อ่ย ?