shiawase
นาย กิตติพงษ์ ไชยประเทศ

โครงการ การผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้


ชื่อโครงการ               ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน"เรื่องคำกริยาแสนสนุก"

ชื่อผู้จัดทำโครงการ    นายกิตติพงษ์ ไชยประเทศ

หลักการและเหตุผล      

              เนื่องด้วยข้าพเจ้าสมัยเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อ 10 ปีก่อนนี้ ข้าพเจ้าเรียนคำกริยาในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเข้าใจได้ยากมากอาจเป็นเพราะ สื่อการเรียนการสอนนี้มีน้อยมาก ซึ่งลำบากต่อการจดจำได้ดี และอีกอย่างค่าใช่จ่ายค่อนข้างสูงในการนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ และแม้ปัจจุบันจะมีสื่อต่างๆมากมาย แต่ว่า แต่ละสื่อจะทำออกมาจะเป็นหมวดหมู่ จะไม่ค่อยรวมเนื้อหาเข้าด้วยกันเท่าที่ควร เวลาซื้อสื่อแต่ละที ต้องซื้อหลายๆชิ้นซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของค่าใช่จ่าย ซึ่งข้าพเจ้าได้มองเห็นปัญหาในจุดนี้จึงได้มีแนวความคิดที่จะได้สร้างสื่อชิ้นนี้ขึ้นมาด้วยที่ว่าจะทำให้ผู้เรียน สามารถเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนและใช้สื่อชิ้นนี้ได้สะดวก เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนที่เพื่มขึ้น

 

วัตถุประสงค์

           1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์กริยาในภาษาญี่ปุ่นได้

           2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแบ่งคำกริยาของภาษาญี่ปุ่นได้

           3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผันคำศัพท์กริยาภาษาญี่ปุ่นในรูปต่างๆได้

           4.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแต่งประโยคจากคำศัพท์กริยาภาษาญี่ปุ่นได้

 

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้

  

เนื้อเรื่อง             กิจกรรมการเรียน                                     สื่อการเรียน                                     การประเมินผล

                   ก.ขั้นนำเข้าสู้บทเรียน                          บัตรคำกริยา บัตรรูปภาพคำกริยา             ก.ประเมินก่อนเรียนทำข้อสอบ

                   1.ทบทวนความรุ้เรื่องคำกริยา                                                                             ก่อนเรียน   10 ข้อ      

                   และยกตัวอย่างของคำกริยา

                   2.นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม 

                                                        

1.คำกริยา                                          ข.ขั้นประกอบกิจกรรม                                             ข.ประเมินผลกิจกรรม

                1.อ่านบัตรคำสั่งแล้วปฏิบัติตามคำสั่ง                   1.บัตรคำสั่ง                        1.นักเรียนสามารถเข้าใจคำกริยาได้

                2.อ่านบัตรเนื้อหา                                            2.บัตรเนื้อหา                      2.นักเรียนสามารถแบ่งแยกคำกริยาได้

                3.อ่านบัตรกิจกรรมแล้วประกอบกิจกรรม               3. บัตรกิจกรรม                    3.นักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้

                                                                                กมส์จำกลุ่มคำกริยา

                4.อ่านบัตรคำถามและคำตอบ                             4. บัตรคำถาม

                5.อ่านบัตรเฉลย                                              5. บัตรเฉลย

 

2.การผันคำกริยา                        

                1.อ่านบัตรคำสั่ง                                            1.บัตรคำสั่ง                       1.นักเรียนสามรถผันคำกริยาในรูปต่างๆได้ 

                2.อ่านบัตรเนื้อหา                                          2.บัตรเนื้อหา                      2.นักเรียนสามารถผันกริยาได้ถุกตามกลุ่ม

                3.อ่านกิจกรรมแล้วทำตามกิจกรรม                    3. บัตรกิจกรรม

                 เรื่องการผันคำกริยา

               4.อ่านบัตรคำถามและบัตรคำตอบ                      4. บัตรคำถาม

               5.อ่านบัตรเฉลย                                            5. บัตรเฉลย

 

 

 3.เกมส์จับคุ่  

             1.อ่านคำสั่ง                                                      1.บัตรคำสั่ง                        1.สามารถจับคู่ภาพและแต่งประโยค

             2.ร่วมกันเล่นเกมส์จับคุ่                                       2.เกมส์จับคู่                         ภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้องและสามารถนำไป

                                                                                                                          ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

            

             ค.ขั้นสรุปการเรียน                                                                                  ค.ประเมินผลหลังการเรียน

               นักเรียนและครูร่วมอภิปรายสรุปร่วมกัน                                                          นักเรียนทามแบบทดสอบ 10 ข้อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ                 

           จะได้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน"เรื่องคำกริยาแสนสนุก"ที่เรียนแล้วได้รับความรู้และสนุกกับการเรียน

         

ขั้นตอนการดำเนินงาน

            1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของโครงการที่จะทำ

            2.เขียนโครงการที่ได้ร่างเอาไว้และนำเสนอโครงการ

            3.ปรับปรุงแก้ไขเมื่อโครงการมีข้อพกพร่องแล้วก็แก้ไข

            4.เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการผลิตสื่อนวัตกรรม

            5.ทดลองใช้สื่อและทำการแก้ไข

     

               

ระยะเวลาในการจัดทำ

            1. วันที่ 3 พฤษาคม 2553 - 8 พฤษาคม 2553 วางแผนปฎิบัติงานเพื่อขออนุมัติโครงการ  

            2. วันที่ 9 พฤษาคม 2553  จัดเตรียมซื้ออุปกรณ์  

            3. วันที่ 10 พฤษาคม 2553 ผลิตสื่อนวัตกรรม และทำคู่มือในการใช้งาน

            4. วันที่  25 พฤษาคม 2553 ทดลองใช้สื่อและปรับปรุงแก้ไขสื่อ                        

            5. วันที่ 30 พฤษาคม 2553 ส่งสื่อนวัตกรรมพร้อมส่งคู่มือประกอบ

 

งบประมาณที่ใช้จริง

            1.กระดาษ a4                                          150  บาท

            2.กระดาษแข็งทำบัตรคำ+กระดาษสี              150  บาท

            3.ค่าโปสเตอร์                                          100  บาท

            4.กาว+เทปกาว 2 หน้าและสิ่งตกแต่งอื่นๆ        150  บาท

                                       ค่าใช่จ่ายทั้งหมด            550  ภบาท

 

บรรณานุกรม

ภาษาญี่ปุ่นมัคคุเทศก์ 1      อ.คาซูมิ  ศรีจักรวาฬ    รศ.ปปราณี  จงสุจริต

                                     สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางเล่ม 1   อ.โยชิโกะ ทซึรุโอะ  อ.ประนอม ลี้ถาวร

                                     สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

 

 

                 

หมายเลขบันทึก: 355355เขียนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2010 17:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 21:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (14)

เยี่ยมมากครับกับ การร่างเขียนโครงการเอง...ชื่นชม

.

ขอบคุณครับคุณ ราชิต สุพร

ที่แวะมาให้กำลังใจ

ผมเองยังรู้สึกว่ามันยังแปลกๆอยู่

^______________^@!!!!!!!!!!

ช่วยคอมเม้นต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

^__________________^@!!!!!!!!!!!!!!!!

สวัสดีค่ะ แวะมาเม้นท์แล้วจ้า ยินดีที่ได้รู้จักน่ะค่ะ

ภาษาญี่ปุ่นดีมากๆค่ะ ครูบันเทิงเคยมีลูกศิษย์เป็นคนญี่ปุ่น พูดกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ เพราะเขาเองก็ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ  แต่ก็พยายามสื่อสารกันจนได้ค่ะ

ยินดีที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น่ะค่ะ

เชิญที่บล๊อกครูบันเทิงค่ะ...

 

ขอบคุณครับอ.บันเทิงนะครับ

ที่แวะมาให้กำลังใจ

^___________________^@!!!!!!!!!!!!!

อ.ครับ

ผมแก้ไขแล้วนะครับ

ถ้ามีอะไรผิดพลาดช่วยแนะนำด้วยนะครับ

^______________^@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

เขียนให้เป็นศูนย์การเรียนครับ ... แล้วแต่ละศูนย์มีกระบวนการเรียน และการใช้สื่ออย่างไรบ้าง อธิบายด่วน !!

อาจารย์ครับ

ผมแก้แล้วครับผม

ช่วยดูให้ด้วยนะครับ

ถ้าผ่านแล้วผมจะ

ตั้งใจทำอีก 5 วันที่เหลือ

ขอบคุณครับ

^____________________^@!!!!!!!!!

สวัสดีค่ะ คุณ Shiawase

เข้ามาเป็นกำลังใจให้ค่ะ

สวัสดีเพื่อนใหม่นะครับ

สื่อหน้าสนใจดีนะครับ

ไงกลับจากญี่ปุ่นก็ตั้งใจทำนะครับ

..........

สู้ สู้

............................จากบ่าวเทวดา

ขอบคุณครับคุณเทเรซา และ คุณเทวดาเดินดินด้วยนะครับ ที่แวะมาให้กำลังใจนะครับ

จะพยามทำให้ดีที่สุดครับ

^____________________^@!!!!!!!!!!!!!!

ไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วครับ....

กำลังคิดว่าจะตัดกระดาษออกแบบอย่างไรให้สวยครับ

แต่คิดว่าคงเสร็จไม่ทันแน่ๆๆเลยครับ

ผมขอไอ ก่อนนะครับ

^__________________^@!!!!!!!!!!!!

แหม เป็นคนเดียวที่พูดแบบนี้ครับ ;)

สู้ สู้ ... เผื่อทัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี