ส่งหัวข้อ CAI

Say-Hi
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรื่อง การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา สุขศึกษา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

หลักการและเหตุผล

       เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชา สุขศึกษา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงประโยชน์ และสารอาหารที่จะได้รับ ควบคู่กับการนำภาษาอังกฤษเข้ามาทำการบูรณาการเพื่อให้เด็กได้มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เช่น

  • ข้าว              =      rice
  • ข้าวโพด       =     corn
  • มะเขือเทศ    =     tomato

รายชื่อสมาชิกผ่านในกลุ่ม

  1. นางสาวขนิษฐา     รัตตนงพิสัตย์
  2. นางสาวปัญฑิตา    สิงห์พรหม
  3. นางสาวพรพรรณ   ทองอยู่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Pantita Singphromความเห็น (0)