ส่งหัวข้อ CAI

พรพรรณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรื่อง การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หลักการและเหตุผล

              การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ช่วงชั้นที่ 2) เรื่อง การใช้อักษรย่อ โดยนำมาบูรณาการเข้ากับวิชาภาษาอังกฤษ แยกเป็น 3 หมวด คือ

              1. หมวดเวลา ยกตัวอย่างเช่น ช.ม. - ชั่วโมง  น.-นาฬิกา 
              2. หมวดสถานที่ ยกตัวอย่างเช่น  ร.ร.-โรงเรียน อ.-อำเภอ 
              3. หมวดบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ด.ช.-เด็กชาย  ด.ญ.-เด็กหญิง
              โดยสอดแทรกคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนด้วย ซึ่งเน้นให้เด็กได้คิด ฟัง อ่าน และฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กัน เพื่อผู้เรียนจะได้สามารถนำไปใช้ในการเรียนนอกห้องเรียนได้ เนื่องจากทักษะทางด้านนี้จะช่วยให้เด็กเกิดการรับรู้และทำความเข้าใจในการสื่อสารได้อย่าง

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

  1. นางสาวขนิษฐา    รัตตนงพิสัตย์
  2. นางสาวปัญฑิตา   สิงห์พรหม
  3. นางสาวพรพรรณ  ทองอยู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pornphanความเห็น (1)

ีีultraman
IP: xxx.84.7.241
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ เป็นประโยชน์ต่อผู้ทำผลงานมากๆ