บทคัดย่อ

            การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 เล่ม  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

            ผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 เล่ม แล้วนำไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2551     จำนวน   13   คน  

            ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ   95.07/89.02  ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 

แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 เล่ม

 

Download แบบฝึกได้ที่นี่ 

>>> http://www.mediafire.com/download.php?d5hbqra2d83lmrm <<<