วันนี้ดิฉันเข้าอบรมหลักสูตร วิทยากรกระบวนการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ณโรงแรมภูพิมานรีสอร์ท  ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิย 49   เพื่อบูรณาการโครงการให้บุคคลากรผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ มีความสามารถในการดำเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกัน   

       ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติตามกระบวนการ ภารกิจหลักของหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง