แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวป.4เรื่องรวมดวงใจ

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวคู่กับเอกสารประกอบการเรียนที่ลงไว้ก่อนหน้าคุ่ะ ช้าหน่อยเพราะไม่ค่อยว่างไว้จะลงเรื่องอื่นต่อให้อีกนะค่ะ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียน 1                                      

กิจกรรมที่ 1 เรื่องรวมดวงใจ      เวลา 1 ชั่วโมง                                          

มาตรฐานกิจกรรมแนะแนว

มาตรฐานที่ 1  รู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

มาตรฐานที่ 2  มีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ

มาตรฐานที่ 4  มีความสามารถในการปรับตัว และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข     

 สาระสำคัญ

                การได้มีโอกาสนันทนาการและทำกิจกรรมร่วมกัน  นอกจากจะช่วยให้เกิดความสนุกสนานแล้ว  ยังช่วยให้เกิดความเป็นกันเองและคุ้นเคยกันยิ่งขึ้น  ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อกัน  อีกทั้งเสริมสร้างบรรยากาศพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน  และทำงานร่วมกันต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนได้รู้จักซึ่งกันและกันยิ่งขึ้น  เกิดความเป็นกันเองและคุ้นเคยกัน  มีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความสนุกสนานในการเรียนร่วมกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้  

 1. เพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยและบรรยากาศของความเป็นมิตร
 2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักซึ่งกันและกันยิ่งขึ้น
 3. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและสนุกสนานในการเรียนร่วมกัน

สาระการเรียนรู้

                การทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน  และการพูดคุยสัมภาษณ์ซึ่งกันและกันจะช่วยให้นักเรียนเกิดความเป็นกันเองและคุ้นเคยกันยิ่งขึ้น  ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อกัน  อีกทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน  และทำงานร่วมกันต่อไป

กระบวนการจัดกิจกรรม

ขั้นนำ

 1. ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลมแล้วเร้าความสนใจด้วยการปรบมือเป็นจังหวะตามที่ครูสั่ง
 2. ครูสุ่มสนทนาซักถามนักเรียนว่าในห้องนี้มีนักเรียนกี่คน,  เพื่อนที่นั่งด้านขวามือของนักเรียนชื่ออะไร,  ในห้องนี้มีใครบ้างที่ยังไม่รู้จักกันเลย  เป็นต้น

ขั้นดำเนินกิจกรรม

 1. ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมรวมดวงใจ  จากนั้นแจกกระดาษรูปหัวใจครึ่งซีกให้กับนักเรียนทุกคน ถือไว้จนกว่าจะได้รับสัญญาณ  เมื่อได้รับสัญญาณให้นักเรียนพยายามนำชิ้นส่วนรูปหัวใจของตัวเองไปต่อกับชิ้นส่วนหัวใจของเพื่อนคนอื่น ๆ โดยต้องให้ประกบกันได้สนิทเป็นรูปหัวใจ 1 ดวง  และต้องเป็นรูปหัวใจที่ถูกต้องสมบรูณ์ในเวลาที่เร็วที่สุดไม่เกิน 3 นาที เมื่อนักเรียนหาคู่พบแล้วให้นักเรียนนั่งลง
 2. เมื่อหมดเวลาครูช่วยเหลือนักเรียนที่ยังหาคู่ของตัวเองไม่พบ  แล้วให้แยกย้ายไปนั่งตามที่ที่เห็นว่าเหมาะสม
 3. ครูชี้แจงนักเรียนว่าเพื่อให้นักเรียนรู้จักคุ้นเคยกันยิ่งขึ้น  ครูให้เวลานักเรียน 10 นาที  ให้นักเรียนพูดคุยทำความรู้จักคุ้นเคยกัน  และสัมภาษณ์คู่ของตนตามหัวข้อที่กำหนดในเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมที่ 2 เรื่องรวมดวงใจ
 4. นักเรียนบันทึกคำตอบของเพื่อนลงในใบงานเอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 5. เมื่อหมดเวลาครูให้นักเรียนกลับมานั่งที่โดยยังนั่งกับคู่ของตนอยู่
 6. ครูให้นักเรียนแนะนำคู่ของตนให้เพื่อนในห้องรู้จัก  โดยเริ่มจากคู่ที่ชนะเลิศจากเกมรวมดวงใจก่อน  ครูให้นักเรียนแนะนำเพื่อนไปเรื่อยๆ  โดยดูเวลา หากไม่สามารถแนะนำได้ครบทุกคู่ อาจให้อาสาสมัครประมาณ 5 - 10 คู่

ขั้นสรุป

 1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่าเคยทำกิจกรรมนี้มาก่อนไหม  นักเรียนรู้สึกอย่างไร  ได้ข้อคิดอะไรจากการทำกิจกรรมนี้บ้าง  นักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปจากการตอบคำถามนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

 1. เกมรวมดวงใจ
 2. เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมที่ 2 เรื่องรวมดวงใจ

การวัดผลประเมินผล

วิธีการวัด

 1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
 2. สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามของนักเรียน
 3. ตรวจใบงานในเอกสารประกอบการเรียน

เครื่องมือวัด

 1. ใบงานจากเอกสารประกอบการเรียน
 2. แบบประเมินการผ่านกิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน

 1. ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม
 2. ปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องตามที่กำหนด
 3. ตอบคำถามในใบงานได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 70

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมแนะแนว

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมแนะแนวป.4#แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวป.4

หมายเลขบันทึก: 351276, เขียน: 12 Apr 2010 @ 15:51 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)