"บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

ของลูกจ้างประจำ"

 

                ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง  บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ นั้น

                กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้ว เพื่อให้กระบวนการบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำของส่วนราชการเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง มีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่กำหนดขึ้นใหม่ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 7 และข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกหนังสือ ดังต่อไปนี้

                1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 160 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548

                2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0415/ว 18 ลงวันที่ 17 มกราคม 2549

                3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 22 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2549

                4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 43 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550

และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง รวมทั้งกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ 1 - กลุ่มที่ 4 ที่ใช้เป็นขั้นวิ่งในการเลื่อนขั้นค่าจ้างขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553

 

     สำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง

และกลุ่มบัญชีขั้นวิ่งกลุ่มที่ 1 -  กลุ่มที่ 4 ของลูกจ้างประจำ

ของส่วนราชการดูได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38

ลงวันที่ 1 เมษายน 2553  เรื่อง  บัญชีกำหนดคุณสมบัติ

เฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/aaa38.pdf

 

 บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

กลุ่มที่ 1 - 4

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/group1.pdf

 

 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/service.pdf

 

 กลุ่มงานสนับสนุน 

http://gotoknow.org/file/bussayamas/support.pdf

 

 กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/technic.pdf

 

 กลุ่มงานช่าง

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb1.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb2.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbb3.pdf

 

                 สำหรับผู้เขียน ขอฝากลูกจ้างประจำทุกท่าน ในเมื่อสำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกลุ่มตำแหน่งให้กับท่านแล้ว ขอให้ท่านได้พัฒนาตนเอง หมั่นฝึกฝนความรู้ความสามารถของตนเองรวมทั้งประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อผลงานและความก้าวหน้าของตัวท่าน ต่อหน่วยงาน ต่อประเทศชาติ ตลอดจนถึงอนาคตของท่านและครอบครัวจะได้รับความมั่นคงในบั้นปลายที่ท่านได้เกษียณอายุราชการแล้วค่ะ...

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดประชุมชี้แจง

การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ให้กับลูกจ้างประจำ ฯ

ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/358093

 

ท่านสามารถดูตัวอย่างการอนุมัติบัญชีการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำ

เข้าสู่ระบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

  http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/359370

 

ท่านสามารถดูรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน

ซึ่ง สำนักงาน ก.พ. ได้แก้ไขใหม่ ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/359391

 

 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0428/ว 296

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553  เรื่องแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน...

ศึกษาได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/390658

  http://gotoknow.org/file/bussayamas/doc20100904101201.pdf