แบบฝึกทักษะที่  3

การหารสั้นที่มีตัวหารเป็นหนึ่งหลัก(หารลงตัว)

ชื่อ............................................................ชั้น...................เลขที่..............

จงแสดงวิธีการหารสั้นและตรวจคำตอบ

1.  54÷6 = ?

วิธีทำ ........................................................     

         .......................................................

ตอบ….......................................................

ตรวจคำตอบ

…............................................................

2.  81÷9 = ?

วิธีทำ ........................................................     

         .......................................................

ตอบ….......................................................

ตรวจคำตอบ

…............................................................

3.  625÷5  =  ?

วิธีทำ ........................................................     

         .......................................................

ตอบ….......................................................

ตรวจคำตอบ

…............................................................

4.  5,048÷8  =  ?

วิธีทำ ........................................................     

         .......................................................

ตอบ….......................................................

ตรวจคำตอบ

…............................................................

5.   20,346÷6 =  ?

วิธีทำ ........................................................     

         .......................................................

ตอบ….......................................................

ตรวจคำตอบ

…............................................................

6.  46,606÷7  =  ?

วิธีทำ ........................................................     

         .......................................................

ตอบ….......................................................

ตรวจคำตอบ

…............................................................

7.   96,483÷3  =  ?

วิธีทำ ........................................................     

         .......................................................

ตอบ….......................................................

ตรวจคำตอบ

…............................................................

8.  631,110÷5  =  ?

วิธีทำ ........................................................     

         .......................................................

ตอบ….......................................................

ตรวจคำตอบ

…............................................................

9.  145,596÷4  =  ?

วิธีทำ ........................................................     

         .......................................................

ตอบ….......................................................

ตรวจคำตอบ

…............................................................

10.  1,866,662÷7  =  ?

วิธีทำ ........................................................     

         .......................................................

ตอบ….......................................................

ตรวจคำตอบ

…............................................................

คะแนนเต็ม  10

คะแนนที่ได้ ......