ช่วงนี้ปิดภาคเรียน....เวลาส่วนใหญ่จึงอยู่กับหนังสือ   วันนี้อ่านหนังสือแล้วเห็นว่าน่าจะนำมาเล่าสู่กันอ่านได้   เป็นพุทธสุภาษิต จากหนังสือ ธรรมบท  โดยท่านเสฐียรพงษ์  วรรณปก   เลือกมาเฉพาะส่วนที่สนใจ  ดังนี้ค่ะ

  • ขุนเขาไม่กระเทือนเพราะแรงลมฉันใด   บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหว  เพราะนินทาหรือสรรเสริญฉันนั้น

 

  • ห้วงน้ำลึก  ใสสะอาด สงบฉันใด บัณฑิตฟังธรรมแล้ว  ย่อมมีใจสงบฉันนั้น

 

  • ถ้าหากคนเราจะทำความดีไซร้   ก็ควรทำบ่อยๆ   ควรพอใจในการทำความดีนั้น    เพราะการสะสมความดีนำสุขมาให้

 

  • อย่าดูถูกว่าบุญเล็กน้อยจะไม่สนองผล   น้ำตกจากเวหา ทีละหยาดๆ ยังเต็มตุ่มได้  นักปราชญ์สะสมบุญทีละเล็กทีละน้อย   ย่อมเต็มด้วยบุญได้เช่นกัน

 

  • สอนคนอื่นอย่างใด  ควรทำตนอย่างนั้น   ฝึกตนเองได้แล้ว   จึงควรฝึกคนอื่น   เพราะตัวเราเองฝึกยากยิ่งนัก

 

  • ไม่ว่าในอดีต  ปัจจุบัน  อนาคต  คนที่ถูกสรรเสริญโดยส่วนเดียว  ไม่มี

 

  • คนมีปัญญา  ควรขจัดมลทินของตน ทีละน้อยๆ ทุกๆ ขณะ   โดยลำดับ   เหมือนนายช่างทองปัดเป่าสนิมแร่