การพัฒนาการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


ขอบพระคุณครูเพลงผู้ประพันธ์ทำนองเพลงที่เลือกมาใช้เป็นทำนองในการแต่งคำร้องให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในแต่ละคุณธรรม

การพัฒนาการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผลงานอาจารย์ 3 ของนายไชยญาณ  บุญยศ ครูโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย

หมู่ 1  ตำบลกระแชง  อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่จัดดำเนินการในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวัง

ของสังคม เป็นหน้าที่ของครูที่จะจัดสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้สร้างสรรค์สังคม ซึ่งนักเรียนย่อมจะได้พัฒนาทางด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและ   เจตพิสัยไปพร้อมๆ กัน ในปัจจุบันโลกและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา    ทุกคนจึงต้องเรียนรู้ในการปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  โดยยึดหลักคุณค่าทาง คุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาของไทย  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรที่จะได้มีการปรับให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มหลักสูตรและจำเป็นต้องแสวงหานวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น  วีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษานับได้ว่าเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดชิ้นหนึ่ง เนื่องจากเป็นสื่อที่รวมข้อดีจากหลายๆ สื่อเข้าด้วยกัน ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เพลง นิทาน บทละคร บทบาทสมมุติ กิจกรรมเข้าจังหวะ แถบอักษรฯลฯ

           จากผลการสำรวจความคิดเห็น หรือความรู้สึกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของนักเรียน 13 ด้าน อยู่ในระดับสูง และจากประสบการณ์ในการสอนที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจในการเรียน  แสดงความเบื่อหน่ายในการเรียน  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนวิชาจริยศึกษาต่ำ  ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มักจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้สอนวิชาจริยศึกษา   ครูส่วนใหญ่ขาดนวัตกรรม สื่อและเทคนิควิธีสอนด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เป็นจุดเริ่มต้นในพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น    

           การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองใช้สื่อวีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม  13  ด้าน  ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสามโคก สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 

           วัตถุประสงค์

                   1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น หรือความรู้สึกเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของนักเรียนโดยนักเรียน  ครู และผู้ปกครองก่อนและหลังการใช้แผน   การสอนวิชาจริยศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษา 13 เรื่อง

                   2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แผนการสอนวิชาจริยศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษา 13  เรื่อง

                   3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แผนการสอนวิชาจริยศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษา 

                   4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แผน     การสอนวิชาจริยศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษา 

                   5. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษา 

                   6. เพื่อจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษาใช้เป็นสื่อพัฒนาการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม

รูปแบบการทดลองเป็นแบบ One-Group Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของนักเรียน  13 ด้าน  แบบสำรวจตนเองตามลักษณะคุณธรรมจริยธรรม 13 ด้าน แบบสำรวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อวิดีทัศน์เพลงเพื่อการศึกษาวิชาจริยศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อวัดระดับความรู้สึกที่เห็นด้วยกับการนำสื่อไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  แผนการสอนวิชาจริยศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษา และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 13 ด้าน

ผลการศึกษาค้นคว้า

                   1. ความคิดเห็น หรือความรู้สึกเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของนักเรียนโดยนักเรียน ครู และผู้ปกครองก่อนและหลังการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   2. พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนก่อน และหลังการใช้แผนการสอนวิชาจริยศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษา 13 เรื่อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   3. พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านของนักเรียนก่อน และหลังการใช้แผนการสอนวิชาจริยศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษา 13 เรื่อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แผนการสอนวิชาจริยศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          ลักษณะเด่น/องค์ความรู้ที่ได้

                   1. เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                   2. เป็นการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ โดยผู้เรียนจะได้รับทั้งความรู้  ทักษะ และเจตคติที่ดีด้วยความบันเทิง ไม่มีความรู้สึกว่าเคร่งเครียด

                   3. หากมีการจัดการกระบวนการใช้ที่เหมาะสมจะเป็นสื่อที่สมบูรณ์ที่สุด 

                   4. เป็นสื่อทวีคูณ  ใช้ได้ทั้งการเรียนการสอน ความบันเทิงและสื่อประชาสัมพันธ์    

                   5. เป็นนวัตกรรมไร้พรมแดน นำไปใช้ที่ใดก็ได้ในทุกโรงเรียน ทุกจังหวัดและทั่วประเทศ ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของโรงเรียน สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการสอน ไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ ว่าจะต้องใช้พื้นที่กว้างขวาง และที่สำคัญสามารถใช้กับนักเรียนไม่จำกัดจำนวน

                       6. เป็นต้นแบบของนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน   

                      7. นักเรียนมีส่วนร่วมและสามารถปฏิบัติได้จริง เกิดความชื่นชมผลงาน                                   มีความภาคภูมิใจ และซึมซับคุณธรรมจริยธรรมโดยไม่รู้ตัว       

                      8. สามารถจัดการแสดงผลงานจากการเรียนรู้ได้ทั้งรูปแบบงานวิชาการและรูปแบบเวทีบันเทิง

การพัฒนาการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษา

ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 และการพัฒนาต่อยอด

 

ปีการศึกษา

การพัฒนานวัตกรรม

กิจกรรม/โครงงานต่อยอด

นวัตกรรมเดิม

พัฒนาใหม่

2543

สร้าง

สร้างสมบูรณ์

-

2544

-

-

กระท่อมคุณธรรม

2545

-

ปรับแผนฯ

อันเนื่องมาจากความฝัน

2546

-

ปรับแผนฯ

คนดีไม่มีวันตาย

2547

-

ปรับแผนฯ

ปรับสื่อเป็นวีซีดี

ก้าวสู่วิถีพุทธ

2548

-

ปรับแผนฯ

พาเด็กเข้าวัด

2549

-

ปรับแผนฯ

เผากิเลส

 

          ในปัจจุบันสื่อวีดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษาวิชาจริยศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ได้พัฒนาเป็นแผ่นวีซีดี  เพื่อให้สอดคล้องกับอุปกรณ์เครื่องเสียงที่พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความสะดวกในการใช้  การเก็บรักษาและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ครูไชยญาณ  บุญยศ  โทร. 01-8349480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2547  ได้พัฒนาสื่อจากวีดิทัศน์เป็นวีซีดีเพื่อความสะดวกในการใช้งานกับเครื่องเสียงในปัจจุบัน

 

 

ครูไชยญาณ  บุญยศ จัดสถานที่และฝึกซ้อมเพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์เพลงเทวดากับคนตัดฟืน (ความซื่อสัตย์)

 

 

ครูไชยญาณ  บุญยศ จัดสถานที่เพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์เพลงลูกชายเศรษฐี (การประหยัด)

 

 

หมายเลขบันทึก: 350453เขียนเมื่อ 8 เมษายน 2010 23:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 23:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี