แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11


แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 Globalization and Medical Education 27-29 มีนาคม 2553

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
Globalization and Medical Education
27-29 มีนาคม 2553

อาคาร อ ป ร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี
กล่าวต้อนรับและบรรยาย
Impact of Free Trade Agreement (FTA)
on Health Professional Education
ท่านอาจารย์บรรยายถึง Impact on
Market for Health Services
Professional Practices & Technology
(เช่น Medical Hub, Supply Induced Demand,
Internet-based Providers, non-tariff barriers)
Educational Sector
FTA: OPPORTUNITIES or CHALLENGES

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) in 1947
GATT subsume within WTO (Worl d Trade Org.)
GATS (General Agreement on Trade in Services)
is most relevant to Public Health.
MRA (Mutual Recognition Arrangements)
on Medical Practioners from 2008
(Nursing Services 2006, Dental Practioners 2008)


ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี กสพท.

Theme ของการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 พ.ศ.2553
คือ Globalization & Medical Education
จะเห็นว่าสอดคล้องกับหัวข้อบรรยายเรื่องแรก คือ Globalization in Medicine
ของการประชุม World Federation of Medical Education, (WFME 2003)

Stefan Lindgren, WFME President
"Role of Medical Doctors in the next Decades"
นอกจาก The Five Star Doctor, Charles Boelen, WHO เมื่อหลายปีก่อนแล้ว
http://www.who.int/hrh/en/HRDJ_1_1_02.pdf
คงจะมี หัวข้ออื่นๆ เพิ่มอีก

Patient care
Communication skills
Technical skills
Professional, ethical and legal issues
Organizational planning and service
Management Skills
Academic activities - Educational and Research

Know, Do the right things, Do things the right way

Knowledge Skill Attitude

Clinical Competency (Pangaro)
Reporter
Intepreter
Manager
Educator

======================================

28/03/2010
Present status of medicine

1) no dividing line between pre disease high risk routine screening
2) differentiate between treating human treating a disease
3) New Tech tend to replace "The Art of Medicine"

Thai MDs aspiration
1) Financial driven
2) Being respected without working toward it
3) Working from day to day
4) Try to improve health /well being of ...
5) Enjoy the profession (very few...)

Not teaching ethics to the medical student
but let them pick up its.

======================================

Public Health role of doctors in a globalized world

Dr.Myint Thwe, WHO - SEARO

Possessed Epidemiologic Thinking Skills

Time, Place, Person, Agent (seed), Vector (sower),

Human (soil), Environment

Epidemiologic thinking in all their work!


CHALLENGES AHEAD

(1) How to stimulate doctors to inculcate
a notion or sense of interest in PH aspect
(2) Process /Activities , Strong foundation, clear-cut roadmap
(3) Work effectively as a member of PH team at local level

======================================

Teaching Public Health in Medical Schools
ศ.นพ.อดิศร, ศ.นพ.ศุภสิทธิ์, นพ.เฉิดพันธ์ ----- (1)

หลักสูตร์ แพทย์จุฬา 236 หน่วยกิต
ออกฝึกในชุมชน กับ ทันตแพทย์ สัตวเพทย์
เภสัชกร พยาบาล และ Health Team

นพ. (ขอนแก่น)
เพิมเติมช่วงคำถาม เล่าว่า ภาควิชาเวชศาสตรชุมชนขอนแก่น นอกจากอธิบายให้นักเรียน
น่าจะได้อธิบายให้ภาควิชาอื่นๆด้วยถ้าไม่สวมกันนอคแล้วมีอุบัตเหตบาดเจ็บที่ศรีษะและขา
อาจารย์ก็จะพูดถึงว่ารักษาที่หัวก่อนหรือที่ขาก่อน ถ้ามี Public Helhth
อาจจะถามว่าอุบัติเหตุเกิดจากอะไร จะป้องกันได้อย่างไร

นพ.ศุภสิทธิ์
Public Health vs Public Health Medicine
Public Health Medicine เดิมเป็น Journal of Community Medicine
COFM ของสิงคโปร์ นเรศวร มี CFOM (Community, Family, Occupational Medicine)
Preventive Mediine

WHY
Self control
Convince others
Social control
Humanistic Skills

28/03/2010 15:00 น.
Ethics จริยธรรม
รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ (ระบาดวิทยาคลินิก)

สอนอะไร
มีหัวข้อเช่น เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนนิสิตสามารถ
ตระหนักถึงบริบทต่างๆ ที่สังคมควบคุมการประกอบอาชีพเวชกรรม
ประเด็นจริยธรรมทางการแพทย์ทีสำคัญ เสนอแนวทางคลี่คลายประเด็น
และความไวต่อประเด็นจริยธรรม

Principle of medical ethics, doctor patient relationship, patient autonomy, confidentiality, truth telling, informed concent, end of life decision

Role Model มีทั้งส่วนดีและไม่ดีในคนเดียวกัน
คงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าอาจารย์จะดีพร้อมครบถ้วนทุกด้าน
ให้นิสิตจดจำและปฏิบัตในส่วนดี ส่วนที่ไม่ดีให้รับรู้ และระวังอย่าทำตามอย่าง

สอนอย่างไร
อย่างน้อย 30 ชั่วโมง ... ติดต่อกัน หรือเว้นช่วง

ประเมินอย่างไร
วิชานี้อาจทำไม่ได้เต็มที่นัก ควรทำเท่าที่ทำได้ Group work ...

Ethics in research จริยธรรมการวิจัย
ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ (ระบาดวิทยาคลินิก)

History of Ethics in Research
The declaration of Helsinki
General Ethical Principles
Human subjects
Ethical guidelines

1) Ethical justification and scientific valiity of
biomedical research involving human beings
2) Ethhics review committee
3) Ethical review of externally sponsored
4) Individual informed consent

และอื่นๆ อีกมาก

29/03/2010 Patient Safety

"Patient Safety Observation" Krishna S. Prince of Songkla University

สอนในวิชา Fammed นิสิตแพทย์ ปี 4 มอ.

นิสิตมีความเห็นว่า

1 พื้นที่คับแคบ แออัด เสี่ยงเดินชน
2 ผู้ป่วย ไอ ไม่ใส่ mask
3 ช้อน ส้อม ตะเกียบ ในโรงอาหารไม่สะอาด
4 กระเบื้องห้องน้ำลื่น
5 กระเบื้องสีเขียว OPD ลื่น

และข้อหลังๆ ที่สำคัญ คือ การสื่อสารไม่เข้าใจกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

กิจกรรม "Follow the patient" จากงานวิจัย ของ ม.นาโงย่า

กิจกรรม "Patient Safety Discussion"
Swiss Cheese Model, S I M P L E
นิสิตแพทย์ ปี 6 อยู่ที่ รพ.ชุมชน 3 สัปดาห์

Patient Safety, CMU ม.เชียงใหม่
ใช้ 11 topic ตามแบบ WHO สอนวิธี lecture
topic 2 นิสิตแพทย์ปี 2
topic 4 นิสิตแพทย์ปี 4
ใช้ระบบ ป้องกัน Human Error
Topic 8 Communicate กับผู้ป่วย
สอนใน Communication Skill

Patient Safety บรรยายโดย ผอ.รพ.รามา
สอนนิสิตแพทย์ปี 5 ที่ ER ของโรงพยาบาลรามา
Safety ไม่ใช่การ Communication ระหว่างแพทย์กับคนไข้
แต่เป็นการสื่อสารในทีมผู้ให้การรักษา แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ...

ต้องมี Learning Environment สำหรับนิสิต (Safe, Engage, ...)

S I M P L E เป็น Safety Environment ยังไม่ใช่ Safety Culture

S afe surgery,
I nfection control,
M edication Safety,
P atient care process,
L ine and tube,
E mergency respond

ให้ขยาย S I M P L E ไปอีก ให้เป็น Safety Culture

Blame free,
Reporting system A B C D E F G H I
ต้องการให้รายงานแบบ A B C มากขึ้น

11 topics ของ W H O
ต้องมี Healing Envionment สำหรับคนไข้

Patient Safety พัฒนามามาจากงานของวิศวกร
Human Factor Engineering

ไม่ใช่มีแค่ Input process output เท่านั้น
แต่เป็น Complex system ที่มีอีกหลายอย่าง
ที่มีผลต่อทั้ง Input process output

ทำแผนภุมิก้างปลา "Systematic Thinking"
ให้ System ช่วย โดยให้ทำงานได้ง่าย โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด -----(3)


topic 9 Infection Control
topic 11 Medication Safety อันนี้สำคัญมากที่สุด


(1) COFM ของ NUS, Singapore ของนเรศวร คำย่อคือ CFOM

*****************************************

Faculty of COFM ของ NUS สิงคโปร เมื่อครบ 60 ปี
ได้เปลี่ยนชื่อ COFM เป็น
Faculty of Epidemiology and Public Health
http://www.med.nus.edu.sg/cof/alumni_news_events.html

ส่วนอันนี้คือที่ผมเขียนไว้เกี่ยวกับ Preventive Medicine
https://www.gotoknow.org/posts/330624

(2) WFME 2003

*****************************************
ผมจึงไปค้นดู WFME 2003
ที่ได้เคยไปนำเสนอ Poster presentation ผลงานการเรียนการสอน
เรื่อง Statistics work with Epiinfo ที่ เดนมารค์และสวีเดน เมื่อ 7 ปีก่อน
http://stat32.tripod.com/cv.htm

วิทยากร Stefan Lindgren WFME President
และ Co-Chairperson, WFME Conference 2003

(3) Management

*****************************************
ตรงกันกับ ปีเตอร์ ดรั๊กเกอร์
การจัดการคือ การทำให้คนมีผลงานร่วมกับผู้อื่นได้
จุดเด่นของเขาจะเกิดประสิทธิผลและจุดอ่อนไร้ความหมาย

Peter Drucker
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker


Your E-mail and More On-the-Go. Get Windows Live Hotmail Free. Sign up now.


Hotmail: Trusted email with Microsoft's powerful SPAM protection. Sign up now.

หมายเลขบันทึก: 347510เขียนเมื่อ 27 มีนาคม 2010 10:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 กันยายน 2015 08:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (3)

นำจ้ำบ๊ะสีแดง น้ำแดง มา ผ่อน เครียด ครับ

ขอบคุณครับท่านอาจารย์ JJ

มี Welcome Cocktail Reception

Saturday, March 27,2010 05:30 p.m.

เย็นวันนี้ด้วยครับ

เรียนท่านอาจารย์ นพดล

  • รถติด ใหมท่าน
  • ร่วมทำดี สร้างสรรค์สัคม ในฐานะ หมอที่ดี มี จรรยาบรรณ ต่อไป
  • เชียร์ เชียร์ ครับ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี