เอกสารจาก สสจ.ยะลา


เก็บไว้ เพื่อใช้งานครับ

สสจยะลา...

ผู้รับผิดชอบงานทันตฯ โปรดลงข้อมูลเบื้องต้น โรงพยาบาล 2553 ให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อประกอบการพิจารณาทันตแพทย์จบใหม่)
แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน PCU
เอกสารประกอบการประชุม UC วันที่ 5 มี.ค. 53 (งานประกันสุขภาพ) (ดาวน์โหลด)
ข่าวด่วนบอกต่อ จังหวัดจะดำเนินการคัดบุคคลไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดียและเนปาล 16-25 มี.ค. 53 ผู้สนใจส่งรายชื่อพร้อมใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ สสจ.ยะลา ภายในวันที่ 2 มี.ค. 53
ผู้รับผิดชอบงานทันตะ ให้อัพเดตโปรแกรม Sealantrogram เป็นเวอร์ชั่น 4.24 ด้วยค่ะ (ดาวน์โหลด)
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านบริการทางวิชาการ)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)
และตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2553
| ใบสมัคร
การประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
แผนงบลงทุน UC ปี 53
ติดตามการเบิกจ่ายงบ UC ปี 51-52 ณ 17 ก.พ. 53
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2521
   * หนังสือ สป.ว.275 ลว. 30 พ.ย.52
   * ประกาศจังหวัดยะลา
   * หนังสือ สนง.กพ. ว.20 ลว. 30 ก.ย.52
   * หนังสือ สนง.กพ. ว.28 ลว. 22 ต.ค.52
   * กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
   * ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
   * แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการ
   * แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
   * มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ร.บ 2551
   * สมรรถนะตาม พ.ร.บ 2551
การย้ายของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ประจำปี 2553 (รายละเอียด)
แบบยืนยันคุณสมบัติของบ on top payment ของ PCU
แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553
แนวทางการจัดสรร UC จังหวัดยะลา ปี 2553
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ปี53 ปรับ ณ 27 ม.ค. 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี รพ.รามัน 
แบบสำรวจจำนวนบุคลากรภาครัฐจังหวัดยะลา
บัญชีสาธารณสุข ปี2552
เตือนภัยเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา
โลโก้กีฬาสาธารณสุขเขต 8
แบบบันทึกข้อมูลการตรวจฟัน โครงการยิ้มสดใสปี 2553 (เพิ่มการลงข้อมูล ป.6) 
สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการปฏิบัติราชการของส่วนราชการจังหวัดยะลา 
แบบฟอร์ม สสจ.ยะลา ปี 2553 update 30 ธ.ค
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2553  
โควตาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 (จ.ยะลา)  
ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  สาขาการแพทย์แผนไทย  ประจำปี  2552  

สรุปวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบปี 2553  

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจังหวัดยะลา ปี 2553  

แบบคำขอตั้งงบลงทุน ปี 53  

การรายงานการค้นหาและตรวจประเมินความพิการทุกครัวเรือน ตามโครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ห่วงใยประชาชน กระทรวงสาธารณสุขขอปรับเวลาการรายงานจากวันที่ 25 และ 30 พฤศจิกายน2552 เป็นวันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น.ทางe-mail; yalancd@hotmail.com

Back Office ประชุม HA 21 พ.ย.2552 | Service Profile | เรียนรู้มาตรฐาน

วิธีการล้างบ่อน้ำตามหลักสุขาภิบาล | การทำน้ำให้สะอาดเพื่อดื่ม-ใช 

ประกาศ การปฏิบัติงานใน รพ. ของผู้สอบผ่านความรู้วิชาพื้นฐาน โครงการผลิตแพทย์ 3 จชต. ปี 53  

โลโก้กีฬาสาธารณสุข ปี 53  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบวัดความรู้วิชาพื้นฐาน (รอบแรก) โครงการผลิตแพทย์ เพื่อ
    3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2553
 

แบบรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและอุบัติภัยระดับอำเภอ  

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 53  

เอกสารการอบรม JHCIS (สปสช.)  

ขอเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 52 ในวันศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2552  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดอบรมความรู้การเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย  

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2553 ในระบบรับตรง  

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จชต. ปี2553  

ขอเชิญทันตบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทันตสาธารณสุขภาคใต้ ครั้งที่ 9  

การขอรับรองเวลาทวีคูณ [ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่]  

แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอลาศึกษา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ปีการศึกษา2553  

มัสยิด ปอเนาะ ปี 52 (สำหรับ ศบ.สต. คุณมนตรี)  

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ทันต ต่อเนื่อง)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2552

รับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัด (ใบสมัคร ม.6) (ใบสมัคร ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 ตุลาคม 2552 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องงานพัฒนาบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินลูกจ้างชั่วคราว ปี 52 

แผนการเงินการคลัง เครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปี 2553

เอกสารการจัดประชุม 3-4 ส.ค. 52

รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2552

ไฟล์ประชุมพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ให้บริการและผู้รับบริการจังหวัดยะลา ปี2552

เกณฑ์ประเมินอุปกรณ์หน่วยบริการปฐมภูมิ

ไฟล์อบรมการบริหารโครงการ

แนวทางการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรของโรงพยาบาล (ฉบับแก้ไขใหม่)

มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1 N1) (นร ๐๕๐๕ว ๑๔๓) Acrobat

บัญชีมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง11ธ.ค.51ประเภทวิชาการ

งบลงทุน UC ปี 46-52 ปรับแผนเพื่อเสนอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มและงบลงทุนปี 45-52 (แผน+รายงานการดำเนินงานปี 45-48)

แบบฟอร์มนิเทศ CS ยุทธศาสตร์ที่ 4

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน
แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของจังหวัดCEO ยะลา ปี52

แผนพัฒนาจังหวัดยะลา
เอกสารประชุมตรวจประเมินหน่วยบริการ ปี 2553

แบบประเมินเชิงคุณภาพ ปี 52

แบบฟอร์มนิเทศงานทันตะ CS ปี 52

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ให้รหัสโรคสมัครสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพผู้ให้รหัสโรค (Codec) ระดับกลาง ปี 2552

ฟอร์มคัดเลือกขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ปรับใหม่)

ฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ปรับใหม่)

สปสช.ได้จัดทำ web board อนุกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การระบุตำแหน่งในบัตร และการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ

ขอเชิญข้าราชการเข้าอบรมโครงการประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางในระบบการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 8 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2552

การใช้ชื่อตำแหน่ง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

แบบฟอร์มตัวชี้วัดรายบุคคล

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานนประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

อัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน

แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

แผนงบลงทุน UC ปี 52

แผนคำขอ Mega Project ปี 53

<a href="h

คำสำคัญ (Tags): #ทดสอบ
หมายเลขบันทึก: 346955เขียนเมื่อ 25 มีนาคม 2010 07:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 16:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี