๒๒๔. ว๑๗ กับการประเมินวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์ใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2552

  ** ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 25   ปี  2548 ว 26   ปี  2548 ว 2  ปี  2551 **

1.  คุณสมบัติ
 1.1  ดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะตามมาตรฐาน วิทยฐานะ
 1.2  มีภาระงาน ขั้นต่ำตามส่วนที่ราชการกำหนด (เฉพาะตำแหน่งครู) นอกนั้นเต็มเวลา 
 1.3  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันยื่นคำขอ

2. ผ่านการประเมิน 3 ด้าน  ดังนี้
  ด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ
  ด้านที่ 3  ด้านผลการปฏิบัติงาน 

ด้านที่ 1    ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจาก
            1.1   การมีวินัย
            1.2   การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
            1.3   การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
            1.4   ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
            1.5   ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

ให้ผู้ขอฯ รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย   คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตามแบบ ก.ค.ศ.2 และรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อรอรับการประเมิน

เมื่อเขียนรายงานแล้วให้นำเสนอ
                        - ผู้บังคับบัญชา
                        - คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรองการเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักฐานอ้างอิง
                     1. สำเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)
                     2. วุฒิบัตร เกียรติบัตร ฯลฯ เกี่ยวกับการมีวินัยและการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย ฯ 
                     3. คำรับรองของผู้บังคับบัญชา  และคณะกรรมการสถานศึกษา/เขตฯ

 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
     ส่วนที่ 1  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
     ส่วนที่ 2  การพัฒนาตนเอง

ให้ผู้ขอฯ รวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง โดยเก็บไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการชุดที่ 1

ครูผู้สอน

ส่วนที่ 1  การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก
                 - หลักสูตร
                 - แผนการจัดการเรียนรู้
                 - สื่อ/นวัตกรรม
                 - แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร
ส่วนที่ 2  การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่ รับผิดชอบ (40 คะแนน) พิจารณาจาก
                        2.1  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้  ด้วยวิธีการต่าง ๆ
                        2.2  ผลการทดสอบจากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการ
                        2.3  การประมวลความรู้และการ นำไปใช้สอน
                        2.4  การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน        มี 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ     (60 คะแนน)
              ครู   พิจารณาจาก
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   - ผลประเมินหรือการทดสอบ ระดับเขต/ประเทศ
   - ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ

  โดยคำนึงถึงปริมาณ คุณภาพและสภาพของงานและอาจพิจารณาการปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้ โดยผู้ขอฯ ต้องรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแบบ   ก.ค.ศ.3/1

 

Large_th

                           
 ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ   (40 คะแนน) 
  - ชำนาญการพิเศษ  เสนอผลงานไม่น้อยกว่า 1 รายการ
 -  เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 รายการ (ต้องเป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ)
  - เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2 รายการ (ต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย  1 รายการ) 

ผลงานทางวิชาการ พิจารณาจาก
                 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
                           - ความถูกต้องตามหลักวิชาการ
                           - ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ
                           - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
                            - การจัดทำ  การพิมพ์  และการจัดรูปเล่ม
                  2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
                          -  ประโยชน์ต่อผู้เรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษา  และชุมชน
                          -  ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเผยแพร่ในวงวิชาการ
                  3. คณะกรรมการประเมินมี 2 ชุด
                                 - ชุดที่ 1  ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
                                 - ชุดที่ 2  ประเมินด้านที่ 3                          
                  4. คณะกรรมการชุดที่ 1
                            ประเมินด้านที่ 1 (ด้านวินัยฯ)และประเมินด้านที่ 2 (ด้านความรู้ ความสามารถ)
                               - ให้ประเมินที่สถานศึกษา และตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ผลการปฏิบัติงานจริงที่สถานศึกษา
                               - บันทึกคะแนนผลการประเมิน
                               - บันทึกจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
                               - ส่งผลการประเมินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                 5. คณะกรรมการชุดที่ 2 ตั้งจากบัญชีรายชื่อ
                           ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ (ผู้ขอ 1 ราย มีกรรมการประเมิน 3 คน) ประเมินด้านที่ 3  ทั้ง 2 ส่วน (ผลการพัฒนาคุณภาพฯ และผลงานทางวิชาการ)

วิธีการ

-  ให้ผู้ขอฯ ส่งคำขอและผลงานด้านที่ 3   มาพร้อมกับคำขอได้ปีละ 1 ครั้ง
-  ขอได้ทั้งปี (ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  ให้ยื่นคำขอพร้อมกับผลงานด้านที่ 3
ก่อนจะเกษียณฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
-   ให้ผู้ขอฯ สามารถพัฒนาผลงานด้านที่ 1และด้านที่ 2 ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ
ไม่เกิน 3 เดือน หากไม่ผ่านถือว่า  ไม่ อนุมัติ
    - หากผ่านด้านที่ 1 และด้านที่ 2  จึงจะ  ประเมินผลงานด้านที่ 3
- ผู้ขอฯ สามารถปรับปรุงผลงานด้านที่ 3  ทั้ง  2  ส่วน ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน (ผลการประเมินต้องผ่านเกณฑ์จากกรรมการไม่น้อยกว่า
        2 ใน 3 คน ) และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน
  - หากส่งเกินเวลาอาจเสียสิทธิ์
  - หากผ่านให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานปรับปรุง  ครั้งหลังสุด

Large_dsc05969

การอนุมัต
      - ไม่ก่อนวันที่ สพท. รับคำขอฯ
      - ถ้ามีการพัฒนาด้านที่ 1 หรือด้านที่ 2 หรือ ปรับปรุงด้านที่ 3 ให้อนุมัติไม่ก่อนวันที่ สพท./สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด
       - ถ้าประเมินไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ปี สพท./สำนักงาน ก.ค.ศ. ต้องแจ้งผู้ขอฯ ทราบและเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
       - ต้องมีเงินเดือนห่างขั้นต่ำไม่เกิน 1 ขั้น
       - ต้องผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งตามมาตรา 80  (เฉพาะวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) ผลการพิจารณาให้ถือเป็นอันสิ้นสุด

การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
1. ยื่นแบบเสนอขอ ดังนี้
      - วิทยฐานะชำนาญการทุกตำแหน่ง   ใช้แบบ  ก.ค.ศ. 1
      - วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษทุกตำแหน่งใช้แบบ  ก.ค.ศ. 1/1
2. ยื่นแบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ทุกวิทยฐานะที่ขอ ตามแบบ  ก.ค.ศ. 2
3. ยื่นแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
     - วิทยฐานะชำนาญการทุกตำแหน่งตามแบบ   ก.ค.ศ. 3
    - วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ทุกตำแหน่ง ตามแบบ   ก.ค.ศ. 3/1 - ก.ค.ศ.3/4

4. ผลงานทางวิชาการตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

 

www.kroobannok.com  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการสถานศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#วิทยฐานะ#ว ๑๗#หลักเกณฑ์ใหม่

หมายเลขบันทึก: 346450, เขียน: 23 Mar 2010 @ 11:35 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

สวัสดีค่ะคุณครูแป๋ม

แวะมาอ่านและรับทราบข้อมูลดี ๆ ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณคนไม่มีราก

 • ขอบพระคุณที่แวะมานะคะ
 • คิดว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
 • ไม่มากก็น้อยน่ะค่ะ.
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ครูแป๋ม

เทียนน้อยยังสงสัยว่าเกณฑ์ใหม่นี้เขาดูฐานเงินเดือนอยู่ไหมคะ

เหมือนกับว่าเงินเดือนต้องถึงเกณฑ์ที่กำหนดอยู่นะคะ...^_^

 • สรุปว่าครูเราต้องส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะผลงานทางวิชาการน้อยลง เท่าเดิม หรือมากขึ้นครับนี่..
 • โรงเรียนครูแป๋มเป็นไงบ้างเรื่องหลักสูตร ที่โรงเรียนกำลังวุ่นทำคำอธิบายและโครงสร้างรายวิชากันเลยครับ ที่พิษณุโลกร้อนมาก..สบายดีนะครับ
 • ขอบคุณความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ครับ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ สบายดีนะค่ะ มาพร้อมกับภาพสายฝนมาฝากเพื่อจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้บ้าง .........
 • มีความสุขมาก ๆ นะค่ะ

              

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครูเทียนน้อย

 • สบายดีนะคะ
 • สำหรับคำถามที่ถาม
 • ขอตอบว่ายังใช้อยู่ค่ะ
 • ได้รับคำตอบจากท่านทวีและท่านหัศนัย
 • ซึ่งท่านเป็นศึกษานิเทศน์สพท.นม.๑ว่ายังใช้อยู่ค่ะ

Kuay

เอาภาพรอยยิ้มของนักเรียนมาฝากค่ะ.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่ใหญ่ นงนาจ

 • ขอบพระคุณที่มาเยี่ยมเยียน

C

ดูความสดใสของเด็กๆจากภาพแล้วอย่าลืมกลับมาเยี่ยมอีกนะคะ.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูพี่แป๋ม

สบายดีนะคะ เห็นบรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้

อย่างนี้ช่วงปิดเทอม คุณครูก็เหงาแย่เลยสิคะ มีความสุขมากมายค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครูธนิตย์

 • ขอบพระคุณกับการแวะมาเยี่ยมชมนะคะ
 • ท่านศน.สพท.นม.๑ท่านทวี บรรจง
 • กล่าวว่าผลงานชิ้นงานก็ยังคล้ายแบบเดิม
 • แต่จะเน้นชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่
 • ที่ได้จากการปฎิบัติหน้าที่จริงๆไม่ใช่ไปจ้างหรือลอกเลียนแบบกันมา
 • วันนี้ที่โรงเรียนจะวุ่นอยู่กับการทำแผนกลยุทธิ์และโครงสร้างหลักสูตรใหม่ค่ะ
 • วันนี้ที่โคราชฝนตกค่ะ

Sp

ฝากรูปเด็กชายผู้ใฝ่รู้มาให้ชมค่ะ.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณบุษรา

 • ขอบพระคุณกับภาพสายฝนที่เย็นฉ่ำ
 • ช่างบันดาลให้ฝนตกที่โคราชวันนี้

Dscf0897

ขอบพระคุณค่ะที่มาเยี่ยม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณpoo

 • ขอบพระคุณกับการแวะเข้ามานะคะ
 • บรรยากาศห้องเรียนต้องเน้นความรู้ปนความสุข
 • ปิดภาคเรียนมีเด็กๆมาขอเรียนพิเศษล่วงหน้าด้วย
 • คิดว่าตนเองคงไม่เหงาหรอกค่ะคุณpoo

Dscf1001

ขอบพระคุณที่มาเยือนค่ะ.

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ คุณครูแป๋มP
 • มาติดตามข่าวค่ะ
 • ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ
 • มีความสุขในช่วงปิดเทอมนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครูธรรมทิพย์

 • ยินดีที่จะสรรหาสาระที่เป็นประโยชน์มาฝากค่ะ
 • ขอให้มีความสุขกับช่วงปิดภาคเรียนเช่นกันนะคะ
 • ขอบพระคุณที่แวะมาเยือนค่ะ

Sam_2134

ครูไทยใส่ใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้..

ประพันธ์
IP: xxx.47.47.56
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้รู้

การส่งผลงานเพื่อขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษสายบริหารสถานศึกษา(เกณฑ์ใหม่ ตุลา 52 ต้องผ่านการอบรมก่อนเหมือนเกณฑ์เดิมหรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ