เมื่อเร็วๆนี้ผมได้รับเชิญจากสำนักทดสอบ สพฐ.ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่ง สพฐ.ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว  
   สพฐ.อ้างเหตุผลในการปรับครั้งนี้ว่า เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทันสถานการณ์ สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) มาตรฐานการศึกษาของชาติ และร่างมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)
   ร่างมาตรฐานฯที่ส่งมาให้ผมพิจารณา ซึ่งทราบว่ามีการปรับกันมาหลายครั้งแล้วมีทั้งหมด 3 ด้าน คือ
   ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มี 6 มาตรฐาน (1-6) รวม 26 ตัวบ่งชี้
   ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มี 5 มาตรฐาน(7-11) รวม 28 ตัวบ่งชี้
   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี 1 มาตรฐาน(12) มี 3 ตัวบ่งขี้
                    รวมทั้งสิ้น 12 มาตรฐาน 57 ตัวบ่งชี้(จากข้อมูลที่ผมได้รับ)
   สำนักทดสอบ สพฐ.ได้วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(3 ด้าน) โดยมีตารางเทียบกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐาน/ตัวชี้วัดจากการวิเคราะห์หลักสูตร  มาตรฐาน/ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน(ปัจจุบัน) และมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยนำนโยบายโรงเรียน 3 D มาพิจารณาด้วย
     รายละเอียดของร่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่กำลังปรับใหม่เป็นเช่นไร โปรดติดตามจากสำนักทดสอบ สพฐ.ก็แล้วกัน  ผมเป็นเพียงผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้อ่านจากเอกสารที่เขาส่งมาให้ ก็อยากสื่อสารเป็นประเด็นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเท่านั้น