เล่าขานงานเทศกาล “นุ่งผ้าไหม  ใส่ปะเกือม  เรือมกันตรึม” ตอนที่ 3 ขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีสื่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์เขวาสินรินทร์

“เขวาสินรินทร์  ดินแดนหัตถกรรม  เลิศล้ำภูมิปัญญา  ตระการตาผ้าไหม  ระบือไกล  ประคำสวย  ร่ำรวยประเพณี   มีปราสาทโบราณ  สืบสานเพลงกันตรึม”


                  ต้นเขวา

คำว่า “เขวา” นั้นอ่านว่า “ขะ – หวาว” เป็นต้นไม้ชนิดหนี่งที่ลำต้น สูงใหญ่ แข็งแรง  นิยมเอามาทำเป็นสิ่งมงคล  ในแถบนี้มีต้นเขวาเยอะ   ส่วนคำว่า “สินรินทร์”  เป็นชื่อกำนันคนแรก   จึงได้รวมกันนำเอาทั้ง 2 อย่างเป็น  “เขวาสินรินทร์”


           หากย้อนประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ณ ดินแดนแห่งนี้  มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ไม่ว่าประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณบ้านพระปืด   ปราสาทแก้ว  ปราสาททอง  หลวงพ่อพระปืด วัดโพธิ์รินทร์วิเวก   แม้ว่าจะผ่านมาหลายชั่วอายุคน  จะเห็นมีสิ่งที่อ้างอิงเรื่องราวราวนี้ได้  โดยมีการขุดค้นพบ กระดูกมนุษย์โบราณ หม้อ ไห  พระพุทธรูป  รวมทั้งยังมีเรื่องของปราสาทหิน ให้ได้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
         

                          พิธีเปิดงานเทศกาลอำเภอ

              จากเรื่องราวของงานเทศกาลอำเภอเขวาสินรินทร์  ที่ได้สื่อถึงวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆของชุมชน  ดังคำขวัญของอำเภอที่ดินแดนแห่งนี้ มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง  เป็นต้นว่า การทอผ้าไหม ที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นต่อรุ่น  ผ้าไหมของอำเภอเขวาสินรินทร์นั้นได้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป  ลักษณะผ้าไหมที่นี่จะมีความประณีตสวยงาม  เห็นได้จากการประกวดของดีเมืองสุรินทร์  เขวาสินรินทร์นั้นก็เป็นหนึ่งเรื่องการทอผ้าไหม  ที่ควบคู่กับการทำเครื่องเงินหรือ ปะเกือม  จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ที่สำคัญ  และสมัยต่อมาที่ได้ยกระดับตั้งเป็นกิ่งอำเภอและอำเภอในเวลาต่อมา ก็ด้วยว่าที่นี่มีของดีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวนั้นเอง      

 

                                   ขบวนแห่วัฒนธรรม


            วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่นี่มีความลงตัว  ภาษา นั้นเนื่องจากมีอาณาเขตใกล้กับประเทศเขมร เชื่อว่าสมัยก่อนก็มีการตั้งรกรากอยู่ที่แห่งนี้มีการปฏิสัมพันธ์กันของผู้คน ในด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารจึง ส่วนชาวกูย ใช้ภาษากูย (ส่วย) เป็นอีกหนึ่งภาษาของชุมชนเขวาสินรินทร์  ประเพณีที่สำคัญที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ คือ แซนโฎนตา  (การบูชาบรรพบุรุษ)  เมื่อถึงเวลาลูกหลานที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด  ต่างพื้นที่ก็จะกลับมาไหว้ปู่ย่าตายาย  พ่อแม่  และมีพิธีการเซ่นไหว้  การทำบุญที่วัดตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย  ถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งเหมือนคนโบราณจะสอนนัยยะสำคัญเรื่องความกตัญญูกตเวที  ลูกหลานพึ่งควรปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณ

 

                         ปราสาทแก้ว   บัานพระปืด


     ปราสาทโบราณ สื่อถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์  ว่าดินแดนแถบนี้สมัยขอมเรืองอำนาจ ได้มีการสร้างปราสาทแก้ว  ปราสาททอง  ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่แผ่ขยายมาบริเวณนี้  ยังมีร่องรอยของประวัติศาสตร์

                        ปราสาททอง  บ้านแสรออ

              จากการขุดพบวัตถุโบราณของชาวบ้าน  พบเทวรูปในสมัยต่างๆ  ที่สามารถสืบย้อนเรื่องราวไปถึง 2,500 ปี  รวมทั้งยังมีพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตำนานเรื่องราวของหลวงพ่อพระปืดแห่งปราสาทแก้วในชุมชนโบราณบ้านพระปืดอีกด้วย

                                        เรือมกันตรึม


          เพลงกันตรึม นั้นมีมาควบคู่กับคนไทยเชื้อสายเขมร  ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนาน  การเจ็บไข้ได้ป่วย ในเพลงมาม๊วต  ที่เป็นการร้องรำทำเพลง โดยใช้ภาษาถิ่น  ถือกำเนิดมาพร้อมกัน 
คนสมัยก่อนหลังจากที่เสร็จสิ้นการทำนา  ก็หาสิ่งที่รื่นเริง  การร่ายรำ  เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอด มาพร้อมๆกัน

 

                 จากขบวนต่างๆของงาน เทศกาลอำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์นั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนและบอกความเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นชัดที่สุด คือ “ นุ่งผ้าไหม  ใส่ปะเกือม  เรือมกันตรึม”  ซึ่งเมื่อได้ใส่ชุดนี้แล้ว ก็จะดูเด่นสวยงาม  พร้อมกับการร่ายรำบทเพลงกันตรึม ซึ่งเป็นศิลปพื้นบ้านอีสานใต้ของคนไทยเชื้อสายเขมรด้วยแล้ว  เรียกได้ว่าหาดูได้ยาก   1 ปี มีครั้งเดียว  เชิญท่านมาเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีที่ตรงกับช่วงเทศกาลงานช้างจังหวัดสุรินทร์  ก็อย่าลืมแวะที่อำเภอเขวาสินรินทร์ ด้วย  ระยะทางห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 20 กิโลเมตร  ตามเส้นทางหลวง 214  เป็นเส้นเดียวกับจากสุรินทร์ ไปหมู่บ้านช้างนั้นเอง  แล้วพบกันที่งาน “นุ่งผ้าไหม  ใส่ปะเกือม  เรือมกันตรึม”ของอำเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร์

 

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่