15 - 19  มีนาคม  2553

 

         - 15 มี.ค.53  ดำเนินการประชุมนักเรียนนักศึกษาที่จะทำงานช่วงปิดภาคเรียน โดยให้เลือกกิจกรรมที่จะทำ กำหนดพี่เลี้ยงให้ และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เช่น วันเวลาทำงาน วิธีทำงาน/การสรุปผล-ประเมินผล การแต่งกาย   แล้วจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทำงานฯ


         - อ.วันดี  วรรณธนะ จาก กศน.อ.เสนา  โทร. มาถามว่า โปรแกรม ITw51 ( ทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรใหม่ ) รุ่น 2.0 ( 1 มี.ค.53 )  จะใช้ได้เลยหรือไม่   ตอบว่า โปรแกรมรุ่น 1 มี.ค.53 นี้ ใช้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 531  ( ส่วนนักศึกษาเก่า ทั้งหลักสูตร 2544 และหลักสูตร 51 นำร่อง  รหัสก่อน 531 ให้ใช้โปรแกรมเดิมต่อไป )


         - ผอ.สุรีย์ จาก กศน.อ.ไชโย จ.อ่างทอง  โทร. มาขอให้ส่งแบบใบสมัครและใบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใหม่ ไปให้ทางอีเมล์   ตอบว่า มีแบบฟอร์มนี้อยู่ในหนังสือคู่มือการดำเนินงานหลักสูตรใหม่ ที่แจกให้ผู้เข้าอบรม


         - อ่านงานวิจัยบทที่ 4-5 ให้ ผอ.กศน.บางซ้าย


         - ร่วมจัดพิธีเปิด กศน.ตำบลกุฎี อ.ผักไห่ ในวันที่ 18 มี.ค.53 ( นายอำเภอผักไห่เป็นประธาน ) เปิดเป็นตำบลที่ 5 จากทั้งหมด 16 ตำบล
            ช่วงบ่ายไปประชุมหารือเรื่องการอบรมหลักสูตรใหม่ที่ สนง.กศน.จ.อย. มีความคืบหน้า จะอบรมที่ห้องประชุม สนง.กศน.จ.อย. ไม่มีภาคกกลางคืน จึงต้องอบรมไม่น้อยกว่า 5 วัน  โดยจะอบรมช่วงแรก 3 วันก่อน ในวันพุธที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553


         - อ.อดุลย์ จาก กศน.วังน้อย โทร. มาถามว่า ครู ศรช. ลาคลอดได้หรือไม่  เรื่องนี้ค่อนข้างสับสน โดย กรมบัญชีกลางบอกว่า ครู ศรช. ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราว ( ไม่ได้จ้าง แต่ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าสอนเหมาจ่าย ) จึงไม่มีสิทธิการลาอย่างลูกจ้างชั่วคราว แต่ให้เป็นไปตามข้อสัญญา  ( หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0527.6/30738 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2544 เรื่องขอหารือการเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว   โดย กศน. ส่งหนังสือกรมบัญชีกลางฉบับนี้มาให้หัวหน้าสถานศึกษาที่เป็นสำนักผู้เบิกทุกแห่ง ตามหนังสือกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ ศธ 0402/ 4676 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 )   และ กลุ่มงานคลัง สำนักงาน กศน. ยังตีพิมพ์หนังสือ “ตอบคำถามเกี่ยวกับงานคลังสำหรับ กศน.อำเภอ” เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ไว้ในหน้า 63  ว่า
            “17. ครูศูนย์การเรียนมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทนหรือไม่อย่างไร
                     ตอบ  ครู ศรช. ไม่ถือเป็นลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ พ.ศ.2526 จึงไม่มีสิทธิลา แต่สามารถหยุดงานกรณีคลอดโดยใช้สิทธิเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้”


            แต่... ปี 2552 เปลี่ยน ผอ.กลุ่มงานคลัง และส่วนกลางมีนโยบายให่ครู ศรช. เบิกค่าทำงานนอกเวลาได้ และได้แจ้งมาใหม่ว่า ครู ศรช. เป็นลูกจ้างชั่วคราว ?
            ถ้า ครู ศรช. เป็นลูกจ้างชั่วคราว ก็สามารถใช้สิทธิลูกจ้างชั่วคราว ลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างได้ 45 วัน ( ลาได้ 90 วัน แต่ได้รับค่าจ้าง 45 วัน ) โดยถ้าเริ่มเป็นครู ศรช. ปีงบประมาณแรก ยังทำงานไม่ครบ 7 เดือน ยังลาคลอดบุตรไม่ได้

         ( สัปดาห์หน้า ข้าพเจ้าไปประชุมเรื่องลับ ที่ต่างจังหวัด ไม่มีอะไรจะนำเสนอ จึงของด “เพิ่มบันทึก” ในสัปดาห์หน้า 1 ครั้ง )