พื้นที่โครงการนำร่องการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน 3 ตำบลคือ ตำบลบางจาก ตำบลท่าไร่ ตำบลมะม่วง 2 ต้น ซึ่งได้ดำเนินโครงการผ่านไประยะหนึ่งแล้วนั้น มีบทเรียนการทำงานในฐานะที่ได้ทำหหน้าที่คุณอำนวยตำบลเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนคุณอำนวยหน้าใหม่ในโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองคอนนะคะ

       จำได้ว่าในช่วงที่มีการดำเนินการในช่วงต้นๆเรามีการประชุมเตรียมการทำงานอย่างคึกคักมีการแบ่งบทบาทการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน

เช่นใครจะทำหน้าที่ในการประสานงานกลุ่มเป้าหมาย อาหาร สถานที่

ใครจะทำน้าที่ในการเป็นผู้ดำเนินรายการ ใครจะจดบันทึกซึ่งตำบลบางจากในช่วงที่ผ่านมาเราได้น้องเอกนรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของ อบต.รับหหน้าที่ในการประสานงานเพราะอยู่ในพื้นที่ตำบลอยู่แล้ว ครูแต้วจากกศน.ทำหน้าที่บันทึกส่วนพัชจะทำหน้าที่ดำเนินรายการแต่ทุกครั้งเราจะมีการประชุมเตรียมกันก่อนทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบ ความคาดหวัง ทำให้เวลาทำงานจริงจะเกิดความมั่นใจและผลลัพธ์ของกิจกรรมก็บบรรลุวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายก็พอใจ

จึงคิดว่าเพื่อนคุณอำนวยหน้าใหม่น่าจะหาโอกาสทำความรู้จักเพื่อนคุณอำนวยซึ่งมาจากต่างหน่วยงาน ลองตั้งเป้าหมายด้วยกันว่าเราจะ

ใช้โอกาสนี้พัฒนาเรียนรู้กันเเองในเรื่องอะไรบ้างและจะวางแผนการทำงานร่วมกันในตำบลอย่างไร ได้ผลเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ