เมื่อวานผู้เขียนได้รับหนังสือให้นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์

เรื่อง กล่องแยกสิ่งส่งตรวจจากแกนกระดาษชำระ ในเดือนกรกฎาคม

งานนี้ผู้เขียนได้ติดต่อพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาเพื่อวางแผนงานครั้งนี้

 แล้วจะรายงานความก้าวหน้าค่ะ