แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียน 2

มีตัวอย่างกิจกรรมแนะแนวเพื่อสร้างจิตสาธารณะให้กับนักเรียนในโรงเรียนมาแนะนำค่ะ

             แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                      เรื่องโรงเรียนสะอาดเราเป็นสุข     เวลา 2 ชั่วโมง                                       
    

สาระสำคัญ  

                ปัญหาขยะในโรงเรียนเป็นปัญหาที่สำคัญ  ซึ่งนักเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว  จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนัก  ส่งเสริม ปลูกฝัง ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการมีส่วนร่วมด้วยตัวเองของนักเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

นักเรียนสามารถระบุสภาพปัญหาขยะ และสถานที่พบขยะมากของโรงเรียน  บอกเหตุผล ความจำเป็นที่จะต้องจัดการปัญหาขยะ  สามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา  มีส่วนร่วม  และถือเป็นหน้าที่ในช่วยการดูแลแก้ปัญหา และรักษาโรงเรียนให้สะอาดในวิสัยที่ตนสามารถทำได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถระบุสภาพปัญหาขยะ และสถานที่พบขยะมาก ของโรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) ได้
 2. นักเรียนสามารถบอกเหตุผล และความจำเป็นที่จะต้องจัดการปัญหาขยะ และดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนได้
 3. นักเรียนสามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาขยะ และรักษาความสะอาดโรงเรียนได้
 4. นักเรียนมีส่วนร่วมและถือเป็นหน้าที่ในช่วยการดูแลแก้ปัญหา และรักษาโรงเรียนให้สะอาดในวิสัยที่ตนสามารถทำได้

สาระการเรียนรู้  

                โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องขยะ และความสะอาดของโรงเรียนทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน โดยบริเวณที่พบขยะมากคือในห้องเรียน, บริเวณที่นักเรียนชอบอยู่ในช่วงเวลาพัก และบริเวณที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันขยะที่พบมีหลายประเภท ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทขยะแห้งที่เกิดจากการซื้อสินค้าบริโภคในโรงเรียน  เช่น ถุงขนม  แก้วน้ำพลาสติก  ขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น การแก้ไขปัญหาให้ได้ผลจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะในโรงเรียน  ผลกระทบที่เกิดขึ้น  สาเหตุ แนวทางการช่วยลดขยะ การรักษาความสะอาดโรงเรียน  โดยสร้างความตระหนัก  ส่งเสริม และปลูกฝังความรับผิดชอบ  ให้นักเรียนได้คิด และปฏิบัติด้วยตัวของนักเรียนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้  

ชั่วโมงที่ 1  

ขั้นนำ (15 นาที)  

 1. ครูให้นักเรียนดูภาพสถานที่ต่าง ๆ ที่มีขยะกราดเกลื่อนเปรียบเทียบกับสถานที่สะอาดสวยงาม ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
 2. ครูสนทนากับนักเรียนถึงโรงเรียนของเราว่าเป็นเหมือนภาพที่ 1 หรือภาพที่ 2 ให้นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น  เช่น ที่ใดบ้างที่เป็นเหมือนภาพที่ 1  ที่ใดบ้างที่เป็นเหมือนภาพที่ 2  จริงหรือไม่  ใครเป็นคนทำให้เป็นเช่นนั้น

ขั้นดำเนินกิจกรรม

 1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม โดยการจับฉลาก  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการออกสำรวจสภาพปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
 2. มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกสำรวจสภาพปัญหาในโรงเรียนตามที่ได้วางแผนไว้แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบสำรวจตามใบงานโรงเรียนสะอาดเราเป็นสุข กิจกรรมที่ 1

เพื่อใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงต่อไป ใช้เวลาในการสำรวจและบันทึก  30 นาที

และให้นักเรียนสำรวจเป็นการบ้านนอกชั่วโมงเรียนเพิ่มเติมด้วย 

 1. ให้นักเรียนบันทึกส่วนตัวเป็นรายบุคคลตามหัวข้อที่กำหนดในใบงานกิจกรรมโรงเรียนสะอาดเราเป็นสุข กิจกรรมที่ 2  ด้วย

ชั่วโมงที่ 2  

ขั้นนำ (15 นาที)  

 1. ให้นักเรียนเล่นเกมขยะในมือฉันทิ้งลงถังไหน  โดยครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากคนละ 1 ใบ (เล่นทีละกลุ่ม)ห้ามเปิดจนกว่าครูจะสั่ง  เมื่อครูสั่งให้เปิดได้ให้นักเรียนแต่ละคนอ่านชื่อขยะที่อยู่ในฉลากแล้วนำไปทิ้งลงในถังขยะที่ครูเตรียมไว้  ประกอบด้วยขยะเปียก  ขยะแห้ง  ขยะรีไซเคิล ให้ถูกต้อง   เมื่อหมดเวลาครูนำกระดาษฉลากชื่อขยะที่อยู่ในถังขยะแต่ละใบมาอ่านแล้วให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าเพื่อนทิ้งขยะถูกต้องหรือไม่  หากไม่ถูกที่ ถ้าถูกได้ 1 คะแนน เมื่อเล่นครบทุกกลุ่มรวมคะแนนกลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดชนะ  จากนั้นนำฉลากที่นักเรียนทิ้งผิดมาร่วมกันพิจารณาว่าที่ถูกต้องควรนำไปทิ้งในถังขยะใบไหน

ขั้นดำเนินกิจกรรม  

 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสำรวจสภาพปัญหาในโรงเรียนที่ได้สำรวจไว้ในคาบเรียนที่ผ่านมา  
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย  แสดงความคิดเห็น และสรุปว่าขณะนี้โรงเรียนของเราประสบปัญหาขยะอย่างไรบ้าง  จากข้อมูลการสำรวจของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ เช่น สถานที่ที่พบขยะมากที่สุด(สกปรกมากที่สุด)  ประเภทของขยะที่พบ เป็นต้น 
  1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน  เมื่อโรงเรียนสกปรกเต็มไปด้วยขยะ  ขยะต่าง ๆ ที่พบขยะเหล่านั้นมาจากไหนบ้าง  ขนมต่าง ๆ ที่มีขายในโรงเรียน นักเรียนคิดว่าขนมเหล่านั้นก่อให้เกิดปัญหาขยะหรือไม่ อย่างไรบ้าง  มากน้อยแค่ไหน 
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิด  อภิปรายสรุปถึง  สาเหตุของปัญหาขยะในโรงเรียน  แนวทางที่นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการลดหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วบันทึกลงในใบงานที่ 2

ขั้นสรุป

แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงานของกลุ่ม  ครูแนะนำเพิ่มเติมเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความจำเป็นถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าของการมีจิตสำนึกสาธารณะ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  

 1. ภาพสถานที่สกปรกเต็มไปด้วยขยะ และภาพสถานที่สะอาดสวยงาม
 2. ใบงาน
 3. สถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน
 4. เกม

การวัดผลประเมินผล  

วิธีการวัด  

 1. สังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรม  อภิปรายแสดงความคิดเห็น และตอบคำถามของนักเรียน
 2. สังเกตการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน
 3. ตรวจการใบงาน

เครื่องมือวัด  

 1. ใบงาน
 2. แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม
 3. แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม

เกณฑ์การประเมิน  

 1. ผ่านการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมได้ระดับพอใช้ ขึ้นไป
 2. ผ่านการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มได้ระดับพอใช้ ขึ้นไป
 3. ตอบคำถามในใบงานได้ถูกต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำคือ พอใช้ ขึ้นไป

 


 

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว     

ชั้นประถมศึกษาปี  ที่6                                                         

เรื่องโรงเรียนสะอาดเราเป็นสุข ใบงานที่ 1  


  รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1..............................................................................เลขที่ ................

2..............................................................................เลขที่ ................

3..............................................................................เลขที่ ................

4..............................................................................เลขที่ ................

5.............................................................................เลขที่ ................

6..............................................................................เลขที่ ................

คำชี้แจง  ให้นักเรียนสำรวจสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนแล้วบันทึกลงในตาราง

สถานที่สำรวจ 

ช่วงเวลาที่สำรวจ 

ความสะอาด

พฤติกรรมการทิ้งขยะที่สำรวจพบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  พฤติกรรมการทิ้งขยะ เช่น ทิ้งในถังขยะ, ทิ้งบนพื้น บนโต๊ะเก้าอี้, แอบทิ้ง/ซ่อนในที่ลับตา


แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่องโรงเรียนสะอาดเราเป็นสุข ใบงานที่ 2

 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1................................................................................เลขที่ ................

2...............................................................................เลขที่ ................

3................................................................................เลขที่ ................

4..................................................................................เลขที่ ................

5.................................................................................เลขที่ ................

6................................................................................เลขที่ ................

คำชี้แจง  จากกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1.  จากภาพสถานที่ทั้ง 2 ภาพ กลุ่มของนักเรียนชอบภาพใด  เพราะเหตุใด

............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

2. ภาพที่นักเรียนไม่ชอบคือภาพใด  เพราะเหตุใด

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. สรุปสาเหตุของปัญหาขยะและความสกปรกของโรงเรียนคือ  .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

4. นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร   ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

5. นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโรงเรียนของเราให้สะอาดปราศจากขยะได้อย่างไรบ้าง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตสาธารณะ - การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#จิตสาธารณะ#กิจกรรมแนะแนว#จิตอาสา gotoknow#จิตสาธารณะ-การจัดการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 340380, เขียน: 27 Feb 2010 @ 13:39 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 08:54 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักทายด้วยช่อดอกไม้สวย ๆ ค่ะ

นายประหยัด ขันกสิกรรม
IP: xxx.53.147.47
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากท่นำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน