พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หลวงไพเราะเสียงซอ
หลวงประดิษฐไพเราะ พระยาประสาน ดุริยศัพท์
พระยาเสนาะ ดุริยางค์ ครูมนโท ตราโมท
ครูประเวศ กฺมฺท ครูช้อย สุนทรวาทิน
ครูเฉลิมบัวทั่ง หลวงชาญเชิงระนาด (เงิน ผลารักษ์)
ครูบุญยงค์ เกตุคง ครูเทียบ คงลายทอง
พระพิณบรรเลงราช (แย้ม ประสานศัพท์) ขุนบรรเจิดปี่เสนาะ (เทียม สาตรวิลัย)
ขุนบรรจงทุ้มเลิศ (ปลั่ง ประสานศัพท์) หลวงบรรเลงเลิศเลอ (กร กรวาทิน)
ขุนฉลาดฆ้องวง (ส่าน ดูรยาชีวะ) พร ภิรมย์ (บุญสม อยุธยา)