วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553  ศูนย์ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ได้เข้าร่วมประชุมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามโครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด    มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา คือ  ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  ประธานสงเคราะห์สถานพินิจฯ  ประธาน อสม.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กลุ่ม อสม.อำเภอบางปะอิน  เจ้าหน้าฝ่ายพัฒนาจิต กรมพินิจ  และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา กศน.พระนครศรีอยุธยา 
            การประชุมสัมมนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ให้ภาคประชาชนและหน่วยงานการศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด  โดยร่วมกับกรมพินิจในการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เด็กที่กระทำผิดเมื่อได้รับการปล่อยตัว  จะสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างเป็นสุข  มีอาชีพมีรายได้  ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก
          โครงการที่นำเสนอคือ  โครงการปรับพื้นความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน   โครงการสอนอาชีพ เสริมรายได้  โครงการมอบรักส่งกำลังใจแก่เยาชนและครอบครัว  โครงการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชน