ฝ่ายงานส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรม

ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้

นักเรียนสามารถนำหลักของการมีศีล สมาธิ ปัญญา

มาปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ค่ายนี้จัดขึ้น ณ วัดพรหมวนาราม ต. สันทราย อ. สารภี จ.เชียงใหม่

โดยแบ่งนักเรียนเข้าค่ายอบรมตามช่วงชั้นดังนี้ค่ะ

 

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ม.ค. 2553

นักเรียนระดับชั้นป.1-2 จำนวน 84 คน

ครูผู้ควบคุม 9 คน

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 2553

นักเรียนระดับชั้นป.4-5 จำนวน 116 คน

ครูผู้ดูแล 9 คน

วัตถุประสงค์ในการไปเข้าค่ายครั้งนี้ คือ

1. เพื่อช่วยการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ให้เยาวชนมีศัทราในพระพุทธศาสนาและเข้าใจในหลักคำสอนอย่างถูกต้อง

2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต

3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ในการนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

4. เพื่อให้เยาวชนรู้ภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด

5. เพื่อให้เยาวชนจรรโลงความมั่นคงในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

 

ฝึกจิตใจให้สงบ สำรวมกิริยา วาจา

มีศีล ปัญญา สมาธิ